Dwr Cymru Welsh Water Blog

My name is Michelle Russ and I work at Dŵr Cymru Welsh Water, and am the lead on the Greener Grangetown project for the company.

We are really proud to be part of Greener Grangetown with the City of Cardiff Council and Natural Resources Wales. For us, it is really important that we get the clean rainwater that is falling on these streets in Grangetown out of the public sewer system and manage it in a more sustainable way.

At the moment, the rainwater goes into the sewer, mixes with your wastewater from your kitchens and bathrooms and has to be pumped around 8 miles to the Vale of Glamorgan before being treated and released out to sea. By removing this rainwater from the sewer, we can reduce the energy we use for pumping and treating the wastewater. At the same time, by doing this, it also frees up some space in the sewer to help us adapt to more extreme weather conditions which are caused by climate change.

This project will also help us meet our ambitious climate change target for 2015-2020 – which is to remove the equivalent volume of rainwater from our sewer network that would be generated by around 25,000 rooftops. That’s around the same number of roofs as there are in Merthyr Tydfil!

So, come along to the events and join in with the consultation as this is your opportunity to have a say about how we better manage rainwater in your community and help to make it a greener, cleaner place to live.

To find out more about the work that Welsh Water is doing to reduce surface water in your area through their RainScape programme, visit http://rainscape.co.uk

 

Fy enw i yw Michelle Russ ac rwy’n gweithio i Ddŵr Cymru, a fi yw arweinydd project Grangetown Werddach y cwmni.

Rydyn ni’n falch iawn o fod yn rhan o broject Grangetown Werddach, ynghyd â Chyngor Dinas Caerdydd a Cyfoeth Naturiol Cymru. I ni, mae’n bwysig iawn ein bod yn cael dŵr glaw glân sy’n disgyn ar strydoedd Grangetown allan o’r system garthffosiaeth gyhoeddus ac yn ei reoli mewn ffordd fwy cynaliadwy.

Ar hyn o bryd, mae’r dŵr glaw yn mynd i’r garthffos, yn cymysgu â’ch dŵr gwastraff o’ch ceginau a’ch ystafelloedd ymolchi a rhaid ei bwmpio tua 8 milltir i Fro Morgannwg cyn cael ei drin a’i ollwng i’r môr. Drwy ddileu’r dŵr glaw hwn o’r garthffos, gallwn leihau’r ynni a ddefnyddiwn i bwmpio a thrin y dŵr gwastraff hwn. Ar yr un adeg, drwy wneud hyn, bydd yn rhyddhau lle yn y garthffos i’n helpu i addasu i dywydd mwy eithafol a achosir gan newid yn yr hinsawdd.

Bydd y project hwn hefyd yn ein helpu i fwrw ein targed newid yn yr hinsawdd uchelgeisiol i 2015-2020 sef gwaredu lefel o ddŵr o’r system garthffosiaeth sy’n cyfateb i 25,000 o doeon. Hynny hefyd yw tua’r un nifer o doeon ag sydd ym Merthyr Tudful!

Felly dewch i’r digwyddiadau ac ymunwch â ni yn yr ymgynghoriad gan mai dyma’ch cyfle i leisio’ch barn ar sut y gallwn reoli dŵr glaw yn well yn eich cymuned a helpu i’w gwneud yn lle gwyrddach a glanach i fyw ynddo.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwaith y mae Dŵr Cymru yn ei wneud i leihau dŵr wyneb yn eich ardal drwy’r rhaglen GlawLif, ewch i http://rainscape.co.uk

Advertisements

Drop-In and talk to us / Galw heibio i siarad â ni

We’ve said it before but we really want to know what you think about the designs for your street.

You’re the people who will be walking down the road, looking out of your living room window or parking your car there every day – so you’re the people who count.

That’s why we’ll be setting up camp in the Salvation Army Hall this Wednesday (May 20th). We’ll be there from 4pm until 8pm and it would be great if you dropped in and talked to us.

Hopefully you will have seen the invites we’ve popped through your letter box, but if you haven’t seen it – consider this an invitation!

All the designs will be on show so you can have a proper look at them and the project team will be there to talk to you as well. If you’ve got concerns, they’ll listen to them. If you’ve got questions, they’ll do their best to answer them.

It’s not everyday you get the chance to really help shape the future of your community so, why not come along and have your say?

 

Rydym wedi dweud hyn o’r blaen ond rydym yn awyddus dros ben i wybod beth yw eich barn am y dyluniadau ar gyfer eich stryd.

Chi yw’r bobl fydd yn cerdded ar hyd y stryd, yn edrych allan o’ch ystafell fyw neu’n parcio eich car yno bob dydd – felly chi yw’r bobl sy’n bwysig.

Dyna pam y byddwn yn cynnal sesiwn yn Neuadd Byddin yr Iachawdwriaeth ddydd Mercher (20 Mai). Byddwn yno o 4pm tan 8pm a byddai’n wych petaech yn galw heibio i siarad â ni.

Rydym yn gobeithio eich bod wedi gweld y gwahoddiadau rydym wedi’u postio drwy eich drws, ond os nad ydych wedi’u gweld – gallwch ystyried mai hwn yw eich gwahoddiad!

Bydd yr holl ddyluniadau’n cael eu harddangos fel y gallwch gael cyfle i edrych yn fanwl arnynt a bydd tîm y project wrth law i siarad â chi yn ogystal. Os oes gennych unrhyw bryderon, byddant yn gwrando arnynt. Os oes cwestiynau gennych, fe wnânt eu gorau glas i’w hateb.

Nid bob dydd y cewch y cyfle i helpu i lunio’ch cymuned, felly beth am ddod draw a dweud eich barn?

Your streets, your say / Eich strydoedd chi, eich barn chi

A blog post by Ian Titherington, Greener Grangetown Project Manager

I’m Ian Titherington, I work for the City of Cardiff Council and am the Project Manager for Greener Grangetown.

Did you know that almost all the rain that falls on your community drains to the sewers, is pumped several miles to the Vale of Glamorgan is treated & then pumped out to sea? We want to catch much of the rain, draining it by gravity to the river. The scheme could bring changes to your street, including:-

  • Green verges, planters & rain gardens
  • New trees & shrubs
  • New bins, bollards, benches and cycle stands
  • Improved parking arrangements

Many of these new features will help clean the rainwater naturally, but we think they will also help transform the area into a much greener, cleaner place to live.

Last summer we talked to many of you about the draft designs for the area, we listened to what you had to say and since then we’ve been working with our partners at Dŵr Cymru Welsh Water and Natural Resources Wales on revised designs. We think they look great but now it’s time for you to have your say on your street.

If you want to be part of creating a cleaner, greener community, then come along to one of our drop in events at the Salvation Army Hall, or take a look at the designs online and fill in a questionnaire.

These are your streets, so make sure you have your say.

 

 

Blog gan Ian Titherington, Rheolwr Project Grangetown Werddach

Ian Titherington ydw i, rydw i’n gweithio i Gyngor Dinas Caerdydd a fi yw Rheolwr Project Grangetown Werddach.

Wyddech chi fod bron pob diferyn o law sy’n cwympo ar eich cymuned yn draenio i garthffosydd, yn cael ei bwmpio sawl milltir i Fro Morgannwg i’w drin ac yna’n cael ei bwmpio allan i’r môr? Rydym eisiau dal cymaint o’r glaw â phosib, a’i ddraenio drwy ddisgyrchiant i’r afon. Gallai’r cynllun hwn ddod â newidiadau i’ch stryd, gan gynnwys:-

  • Lleiniau gwyrddion, planwyr a gerddi glaw
  • Coed a llwyni newydd
  • Biniau, bolardiau, meinciau a standiau beic newydd
  • Trefniadau parcio gwell

Bydd llawer o’r nodweddion newydd hyn yn helpu i lanhau’r dŵr glaw drwy ddulliau naturiol, ond rydym hefyd yn credu y byddant yn trawsnewid yr ardal i fod yn lle gwyrddach, glanach i fyw ynddo.

Yn yr haf y llynedd buom yn trafod y dyluniadau ar gyfer yr ardal gyda nifer ohonoch. Fe wnaethon ni wrando ar yr hyn oedd gennych i’w ddweud ac ers hynny rydym wedi bod yn gweithio gyda’n partneriaid, Dŵr Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru, ar lunio dyluniadau newydd. Rydym ni o’r farn eu bod yn edrych yn dda ond nawr mae cyfle i chi ddweud eich dweud am eich stryd.

Os hoffech hi fod yn rhan o’r gwaith o greu cymuned lanach, werddach yna dewch draw i un o’n digwyddiadau galw heibio yn Neuadd Byddin yr Iachawdwrieaeth, neu gallwch edrych ar y dyluniadau ar-lein a llenwi holiadur.

Eich strydoedd chi yw’r rhain, felly manteisiwch ar y cyfle hwn i ddweud eich dweud.