Your streets, your say / Eich strydoedd chi, eich barn chi

A blog post by Ian Titherington, Greener Grangetown Project Manager

I’m Ian Titherington, I work for the City of Cardiff Council and am the Project Manager for Greener Grangetown.

Did you know that almost all the rain that falls on your community drains to the sewers, is pumped several miles to the Vale of Glamorgan is treated & then pumped out to sea? We want to catch much of the rain, draining it by gravity to the river. The scheme could bring changes to your street, including:-

  • Green verges, planters & rain gardens
  • New trees & shrubs
  • New bins, bollards, benches and cycle stands
  • Improved parking arrangements

Many of these new features will help clean the rainwater naturally, but we think they will also help transform the area into a much greener, cleaner place to live.

Last summer we talked to many of you about the draft designs for the area, we listened to what you had to say and since then we’ve been working with our partners at Dŵr Cymru Welsh Water and Natural Resources Wales on revised designs. We think they look great but now it’s time for you to have your say on your street.

If you want to be part of creating a cleaner, greener community, then come along to one of our drop in events at the Salvation Army Hall, or take a look at the designs online and fill in a questionnaire.

These are your streets, so make sure you have your say.

 

 

Blog gan Ian Titherington, Rheolwr Project Grangetown Werddach

Ian Titherington ydw i, rydw i’n gweithio i Gyngor Dinas Caerdydd a fi yw Rheolwr Project Grangetown Werddach.

Wyddech chi fod bron pob diferyn o law sy’n cwympo ar eich cymuned yn draenio i garthffosydd, yn cael ei bwmpio sawl milltir i Fro Morgannwg i’w drin ac yna’n cael ei bwmpio allan i’r môr? Rydym eisiau dal cymaint o’r glaw â phosib, a’i ddraenio drwy ddisgyrchiant i’r afon. Gallai’r cynllun hwn ddod â newidiadau i’ch stryd, gan gynnwys:-

  • Lleiniau gwyrddion, planwyr a gerddi glaw
  • Coed a llwyni newydd
  • Biniau, bolardiau, meinciau a standiau beic newydd
  • Trefniadau parcio gwell

Bydd llawer o’r nodweddion newydd hyn yn helpu i lanhau’r dŵr glaw drwy ddulliau naturiol, ond rydym hefyd yn credu y byddant yn trawsnewid yr ardal i fod yn lle gwyrddach, glanach i fyw ynddo.

Yn yr haf y llynedd buom yn trafod y dyluniadau ar gyfer yr ardal gyda nifer ohonoch. Fe wnaethon ni wrando ar yr hyn oedd gennych i’w ddweud ac ers hynny rydym wedi bod yn gweithio gyda’n partneriaid, Dŵr Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru, ar lunio dyluniadau newydd. Rydym ni o’r farn eu bod yn edrych yn dda ond nawr mae cyfle i chi ddweud eich dweud am eich stryd.

Os hoffech hi fod yn rhan o’r gwaith o greu cymuned lanach, werddach yna dewch draw i un o’n digwyddiadau galw heibio yn Neuadd Byddin yr Iachawdwrieaeth, neu gallwch edrych ar y dyluniadau ar-lein a llenwi holiadur.

Eich strydoedd chi yw’r rhain, felly manteisiwch ar y cyfle hwn i ddweud eich dweud.

Advertisements