Drop-In and talk to us / Galw heibio i siarad â ni

We’ve said it before but we really want to know what you think about the designs for your street.

You’re the people who will be walking down the road, looking out of your living room window or parking your car there every day – so you’re the people who count.

That’s why we’ll be setting up camp in the Salvation Army Hall this Wednesday (May 20th). We’ll be there from 4pm until 8pm and it would be great if you dropped in and talked to us.

Hopefully you will have seen the invites we’ve popped through your letter box, but if you haven’t seen it – consider this an invitation!

All the designs will be on show so you can have a proper look at them and the project team will be there to talk to you as well. If you’ve got concerns, they’ll listen to them. If you’ve got questions, they’ll do their best to answer them.

It’s not everyday you get the chance to really help shape the future of your community so, why not come along and have your say?

 

Rydym wedi dweud hyn o’r blaen ond rydym yn awyddus dros ben i wybod beth yw eich barn am y dyluniadau ar gyfer eich stryd.

Chi yw’r bobl fydd yn cerdded ar hyd y stryd, yn edrych allan o’ch ystafell fyw neu’n parcio eich car yno bob dydd – felly chi yw’r bobl sy’n bwysig.

Dyna pam y byddwn yn cynnal sesiwn yn Neuadd Byddin yr Iachawdwriaeth ddydd Mercher (20 Mai). Byddwn yno o 4pm tan 8pm a byddai’n wych petaech yn galw heibio i siarad â ni.

Rydym yn gobeithio eich bod wedi gweld y gwahoddiadau rydym wedi’u postio drwy eich drws, ond os nad ydych wedi’u gweld – gallwch ystyried mai hwn yw eich gwahoddiad!

Bydd yr holl ddyluniadau’n cael eu harddangos fel y gallwch gael cyfle i edrych yn fanwl arnynt a bydd tîm y project wrth law i siarad â chi yn ogystal. Os oes gennych unrhyw bryderon, byddant yn gwrando arnynt. Os oes cwestiynau gennych, fe wnânt eu gorau glas i’w hateb.

Nid bob dydd y cewch y cyfle i helpu i lunio’ch cymuned, felly beth am ddod draw a dweud eich barn?

Advertisements