Dwr Cymru Welsh Water Blog

My name is Michelle Russ and I work at Dŵr Cymru Welsh Water, and am the lead on the Greener Grangetown project for the company.

We are really proud to be part of Greener Grangetown with the City of Cardiff Council and Natural Resources Wales. For us, it is really important that we get the clean rainwater that is falling on these streets in Grangetown out of the public sewer system and manage it in a more sustainable way.

At the moment, the rainwater goes into the sewer, mixes with your wastewater from your kitchens and bathrooms and has to be pumped around 8 miles to the Vale of Glamorgan before being treated and released out to sea. By removing this rainwater from the sewer, we can reduce the energy we use for pumping and treating the wastewater. At the same time, by doing this, it also frees up some space in the sewer to help us adapt to more extreme weather conditions which are caused by climate change.

This project will also help us meet our ambitious climate change target for 2015-2020 – which is to remove the equivalent volume of rainwater from our sewer network that would be generated by around 25,000 rooftops. That’s around the same number of roofs as there are in Merthyr Tydfil!

So, come along to the events and join in with the consultation as this is your opportunity to have a say about how we better manage rainwater in your community and help to make it a greener, cleaner place to live.

To find out more about the work that Welsh Water is doing to reduce surface water in your area through their RainScape programme, visit http://rainscape.co.uk

 

Fy enw i yw Michelle Russ ac rwy’n gweithio i Ddŵr Cymru, a fi yw arweinydd project Grangetown Werddach y cwmni.

Rydyn ni’n falch iawn o fod yn rhan o broject Grangetown Werddach, ynghyd â Chyngor Dinas Caerdydd a Cyfoeth Naturiol Cymru. I ni, mae’n bwysig iawn ein bod yn cael dŵr glaw glân sy’n disgyn ar strydoedd Grangetown allan o’r system garthffosiaeth gyhoeddus ac yn ei reoli mewn ffordd fwy cynaliadwy.

Ar hyn o bryd, mae’r dŵr glaw yn mynd i’r garthffos, yn cymysgu â’ch dŵr gwastraff o’ch ceginau a’ch ystafelloedd ymolchi a rhaid ei bwmpio tua 8 milltir i Fro Morgannwg cyn cael ei drin a’i ollwng i’r môr. Drwy ddileu’r dŵr glaw hwn o’r garthffos, gallwn leihau’r ynni a ddefnyddiwn i bwmpio a thrin y dŵr gwastraff hwn. Ar yr un adeg, drwy wneud hyn, bydd yn rhyddhau lle yn y garthffos i’n helpu i addasu i dywydd mwy eithafol a achosir gan newid yn yr hinsawdd.

Bydd y project hwn hefyd yn ein helpu i fwrw ein targed newid yn yr hinsawdd uchelgeisiol i 2015-2020 sef gwaredu lefel o ddŵr o’r system garthffosiaeth sy’n cyfateb i 25,000 o doeon. Hynny hefyd yw tua’r un nifer o doeon ag sydd ym Merthyr Tudful!

Felly dewch i’r digwyddiadau ac ymunwch â ni yn yr ymgynghoriad gan mai dyma’ch cyfle i leisio’ch barn ar sut y gallwn reoli dŵr glaw yn well yn eich cymuned a helpu i’w gwneud yn lle gwyrddach a glanach i fyw ynddo.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwaith y mae Dŵr Cymru yn ei wneud i leihau dŵr wyneb yn eich ardal drwy’r rhaglen GlawLif, ewch i http://rainscape.co.uk

Advertisements