Guest blog from Sustrans Cymru: “A safer, more attractive environment for all” / Blog gwadd gan Sustrans Cymru: “Amgylchedd diogelach a mwy deniadol i bawb”

The Taff Embankment forms part of National Cycle Network route 8, one of the busiest sections of Wales’ cycle network. During rush hour, it’s plain to see that this busy route provides a key link between the city centre and Cardiff Bay, carrying a significant proportion of commuters both on foot and by bike to their place of work and back.  The route is also a well-established recreational route, taking people to visit popular destinations at Cardiff Bay with the option of then joining both the Bay and Ely Trails for a leisurely bike ride or walk.

At present, Taff Embankment is the only section of route 8 that follows an on-road alignment in the city centre and as such it is a weak link in the route. This has been raised several times by existing users and has been highlighted recently by the news of it failing a Welsh Government cycling audit determining if a route is suitable for active travel (everyday cycling and walking for purposeful journeys).

Improving this section of route 8 is much needed to ensure that it meets its growing users’ needs and the plans for a cycle street developed by Cardiff Council are greatly welcomed. The proposed design solution will not only significantly improve conditions for cycling and walking but will also improve the quality of the street environment for all users and people living on the street.

The innovative approach taken by Cardiff Council, Welsh Water and Natural Resources Wales to accommodate different users’ needs will help to significantly improve the route as well as peoples’ experiences when using it. A cycle street will ensure vehicles have access to Taff Embankment but will also give priority to cyclists and pedestrians, with narrower lanes and a central refuge making it easier for pedestrians to cross the street.  This innovation is supported by the Active Travel Act (Wales) 2013 and it is great to see the Greener Grangetown project embracing this approach – we look forward to seeing more people using this path which will be enhanced to create a safer, more attractive environment for all.

 

Mae’r Taff Embankment  yn rhan o lwybr 8 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, sef un o rannau prysuraf rhwydwaith beicio Cymru. Yn ystod oriau prysur, mae’n amlwg bod y llwybr prysur hwn yn cynnig cysylltiad allweddol rhwng canol y ddinas a Bae Caerdydd, gan ddarparu ar gyfer cyfran sylweddol o bobl sy’n cymudo ar droed ac ar feic i’w gwaith a’u cartrefi. Mae’r llwybr yn llwybr hamddenol sefydledig, sy’n mynd â phobl i ymweld â chyrchfannau poblogaidd ym Mae Caerdydd, gyda’r opsiwn o ymuno â Llwybr y Bae a Llwybr Trelái ar gyfer taith feic neu gerdded yn hamddenol.

Ar hyn o bryd, y Taff Embankment yw’r unig ran o lwybr 8 sy’n dilyn aliniad ffordd yng nghanol y ddinas ac felly mae’n ddolen wan yn y llwybr. Mae hyn wedi’i drafod lawer gwaith gan ddefnyddwyr presennol ac mae wedi’i amlygu’n ddiweddar drwy’r newyddion ei fod wedi methu archwiliad beicio Llywodraeth Cymru sy’n nodi a yw llwybr yn addas ar gyfer teithio llesol (beicio a cherdded ar gyfer siwrneiau pwrpasol).

Mae angen gwella’r rhan hon o lwybr 8 i sicrhau ei fod yn bodloni anghenion cynyddol defnyddwyr ac rydym yn falch iawn o weld cynlluniau ar gyfer stryd feicio a ddatblygwyd gan Gyngor Caerdydd. Bydd y dyluniad arfaethedig nid yn unig yn gwella amodau beicio a cherdded yn sylweddol, ond hefyd yn gwella ansawdd amgylchedd y stryd i’r holl ddefnyddwyr a phobl sy’n byw ar y stryd.

Bydd y dull arloesol y mae Cyngor Caerdydd, Dŵr Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru yn ei ddefnyddio i fodloni anghenion gwahanol ddefnyddwyr yn helpu i wella’n sylweddol y llwybr ynghyd â phrofiadau pobl wrth ei ddefnyddio. Bydd stryd feicio yn sicrhau bod gan gerbydau fynediad i’r Taf Embankment ond hefyd yn rhoi blaenoriaeth i feicwyr a cherddwyr gan gynnig lonydd cul a lloches ganolog a fydd yn ei gwneud hi’n haws i gerddwyr groesi’r stryd. Mae’r cynllun arloesol hwn wedi’i gefnogi gan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 ac mae’n wych gweld y project Grangetown Werddach yn defnyddio’r dull – edrychwn ymlaen at weld fwy o bobl yn defnyddio’r llwybr hwn a fydd yn cael ei wella i greu amgylchedd diogelach a mwy deniadol i bawb.

Advertisements

GREENER GRANGETOWN IN 10 NUMBERS / GRANGETOWN WERDDACH MEWN 10 RHIF

The Greener Grangetown project will soon be making Grangetown a greener, cleaner place to live. We thought we’d share 10 key numbers about the project before construction work starts during the week commencing November 21st.

 • 42,480 – the number of square metres of surface water Greener Grangetown will remove from the combined waste water network (the equivalent of ten football pitches)
 • 1,600 – the number of square metres of additional green space the project will create.
 • 495 – the number of square metres of new paving that will be installed.
 • 135 – the number of new trees that will be planted.
 • 45 – the number of different species of shrubs and grasses that will be planted.
 • 26 – the number of new cycle stands that will be installed.
 • 19 – the number of different species of tree that will be planted.
 • 13 – the number of new litter bins that will be installed.
 • 10 – the number of new seats and benches that will be installed.
 • 8 – the number of miles surface water from Grangetown is currently pumped out to sea.

Yn fuan bydd y project Grangetown Werddach yn gwneud Grangetown yn lle mwy gwyrdd a glân i fyw ynddo. Hoffem rannu 10 rhif allweddol am y project cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau yn ystod yr wythnos yn cychwyn 21 Tachwedd.

 • 42,480 – nifer o fetrau sgwâr o ddŵr wyneb y bydd Grangetown Werddach yn ei dynnu o’r rhwydwaith dŵr gwastraff (sydd gyfwerth â deg cae pêl-droed)
 • 1,600 – nifer y metrau sgwâr o ofod gwyrdd ychwanegol y bydd y project yn ei greu.
 • 495 – nifer y metrau sgwâr o balmentydd newydd gaiff eu gosod.
 • 135 – nifer y coed newydd gaiff eu plannu
 • 45 – nifer y rhywogaethau gwahanol o lwyni a gweiriau gaiff eu plannu.
 • 26 – nifer y stondinau beic newydd gaiff eu gosod
 • 19 – nifer y rhywogaethau gwahanol o goed gaiff eu plannu.
 • 13 – nifer y biniau sbwriel newydd gaiff eu gosod
 • 10 – nifer y seddi a meinciau newydd gaiff eu gosod
 • 8 – nifer y milltiroedd o ddŵr wyneb o Grangetown sydd ar hyn o bryd yn cael ei bwmpio allan i’r môr.

ERH Communications awarded contract to start work on Greener Grangetown / ERH Communications yn ennill contract i ddechrau gweithio ar Grangetown Werddach

We’re pleased to announce that ERH Communications Ltd have been awarded the contract for the Greener Grangetown project and work will commence during the week commencing November 21st 2016.

If you have questions about what this means for you we’d really encourage you to come along to our ‘Meet the Contractor’ event at 6pm on Tuesday 15th November at Grangetown Hub on Havelock Place.

There will inevitably be some noise and disruption during construction but we will be doing our best to minimise this by completing the work on a rolling, street by street basis.   Work will normally take place Monday – Friday from 8am – 5.30pm.

We will notify residents in advance of work starting on their street, as well as posting regular updates on this website and our twitter account. We’ll also as be holding regular ‘drop-in’ surgeries throughout the construction work so if you have any questions or concerns there’s always a way to get the information and answers you need.

Access to properties will be maintained at all times but there will be temporary road closures, traffic lights and parking restrictions in place at certain points during the work for safety reasons – we know that this is going to cause frustration but we think that when you see the end results and all the new trees and plants have had time to settle in you’ll agree that it was worth it.

 

Rydym yn falch o gyhoeddi bod ERH Communications Ltd wedi ennill contract ar gyfer y project Grangetown Werddach ac y bydd gwaith yn dechrau ar 21 Tachwedd 2016.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am beth mae hyn yn ei olygu i chi, hoffwn eich annog i alw heibio ein digwyddiad ‘Cwrdd â’r Contractwr’ am 6pm ddydd Mawrth, 15 Tachwedd yn Hyb Grangetown ar Havelock Place.

Yn anorfod bydd ychydig o sŵn ac anghyfleustra yn ystod y gwaith adeiladu, ond byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau nad oes fawr ddim wrth gwblhau’r gwaith ar sail stryd ar ôl stryd.  Fel arfer, bydd y gwaith yn cael ei gynnal rhwng dydd Llun – Gwener, 8am – 5.30pm.

Byddwn yn rhoi gwybod i breswylwyr ymlaen llaw am unrhyw waith a fydd yn dechrau ar eu stryd, ynghyd â chyhoeddi diweddariadau rheolaidd ar ein gwefan a’n cyfrif Twitter. Yn ogystal, byddwn yn cynnal sesiynau ‘galw heibio’ cyson drwy gydol cyfnod y gwaith adeiladu, felly os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon mae wastad rhyw ffordd o gael y wybodaeth a’r atebion sydd eu hangen arnoch.

Bydd modd cael mynediad at eiddo bob tro, ond bydd ffyrdd yn cael eu cau dros dro, a goleuadau traffig a chyfyngiadau parcio ar waith ar adegau yn ystod y gwaith er dibenion diogelwch – rydym yn gwybod y bydd hyn yn rhwystredig i chi, ond wrth weld canlyniadau’r gwaith a’r coed a’r planhigion newydd, rydym yn siŵr y byddwch yn anghofio am yr anghyfleustra hwn!