Guest blog from Sustrans Cymru: “A safer, more attractive environment for all” / Blog gwadd gan Sustrans Cymru: “Amgylchedd diogelach a mwy deniadol i bawb”

The Taff Embankment forms part of National Cycle Network route 8, one of the busiest sections of Wales’ cycle network. During rush hour, it’s plain to see that this busy route provides a key link between the city centre and Cardiff Bay, carrying a significant proportion of commuters both on foot and by bike to their place of work and back.  The route is also a well-established recreational route, taking people to visit popular destinations at Cardiff Bay with the option of then joining both the Bay and Ely Trails for a leisurely bike ride or walk.

At present, Taff Embankment is the only section of route 8 that follows an on-road alignment in the city centre and as such it is a weak link in the route. This has been raised several times by existing users and has been highlighted recently by the news of it failing a Welsh Government cycling audit determining if a route is suitable for active travel (everyday cycling and walking for purposeful journeys).

Improving this section of route 8 is much needed to ensure that it meets its growing users’ needs and the plans for a cycle street developed by Cardiff Council are greatly welcomed. The proposed design solution will not only significantly improve conditions for cycling and walking but will also improve the quality of the street environment for all users and people living on the street.

The innovative approach taken by Cardiff Council, Welsh Water and Natural Resources Wales to accommodate different users’ needs will help to significantly improve the route as well as peoples’ experiences when using it. A cycle street will ensure vehicles have access to Taff Embankment but will also give priority to cyclists and pedestrians, with narrower lanes and a central refuge making it easier for pedestrians to cross the street.  This innovation is supported by the Active Travel Act (Wales) 2013 and it is great to see the Greener Grangetown project embracing this approach – we look forward to seeing more people using this path which will be enhanced to create a safer, more attractive environment for all.

 

Mae’r Taff Embankment  yn rhan o lwybr 8 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, sef un o rannau prysuraf rhwydwaith beicio Cymru. Yn ystod oriau prysur, mae’n amlwg bod y llwybr prysur hwn yn cynnig cysylltiad allweddol rhwng canol y ddinas a Bae Caerdydd, gan ddarparu ar gyfer cyfran sylweddol o bobl sy’n cymudo ar droed ac ar feic i’w gwaith a’u cartrefi. Mae’r llwybr yn llwybr hamddenol sefydledig, sy’n mynd â phobl i ymweld â chyrchfannau poblogaidd ym Mae Caerdydd, gyda’r opsiwn o ymuno â Llwybr y Bae a Llwybr Trelái ar gyfer taith feic neu gerdded yn hamddenol.

Ar hyn o bryd, y Taff Embankment yw’r unig ran o lwybr 8 sy’n dilyn aliniad ffordd yng nghanol y ddinas ac felly mae’n ddolen wan yn y llwybr. Mae hyn wedi’i drafod lawer gwaith gan ddefnyddwyr presennol ac mae wedi’i amlygu’n ddiweddar drwy’r newyddion ei fod wedi methu archwiliad beicio Llywodraeth Cymru sy’n nodi a yw llwybr yn addas ar gyfer teithio llesol (beicio a cherdded ar gyfer siwrneiau pwrpasol).

Mae angen gwella’r rhan hon o lwybr 8 i sicrhau ei fod yn bodloni anghenion cynyddol defnyddwyr ac rydym yn falch iawn o weld cynlluniau ar gyfer stryd feicio a ddatblygwyd gan Gyngor Caerdydd. Bydd y dyluniad arfaethedig nid yn unig yn gwella amodau beicio a cherdded yn sylweddol, ond hefyd yn gwella ansawdd amgylchedd y stryd i’r holl ddefnyddwyr a phobl sy’n byw ar y stryd.

Bydd y dull arloesol y mae Cyngor Caerdydd, Dŵr Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru yn ei ddefnyddio i fodloni anghenion gwahanol ddefnyddwyr yn helpu i wella’n sylweddol y llwybr ynghyd â phrofiadau pobl wrth ei ddefnyddio. Bydd stryd feicio yn sicrhau bod gan gerbydau fynediad i’r Taf Embankment ond hefyd yn rhoi blaenoriaeth i feicwyr a cherddwyr gan gynnig lonydd cul a lloches ganolog a fydd yn ei gwneud hi’n haws i gerddwyr groesi’r stryd. Mae’r cynllun arloesol hwn wedi’i gefnogi gan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 ac mae’n wych gweld y project Grangetown Werddach yn defnyddio’r dull – edrychwn ymlaen at weld fwy o bobl yn defnyddio’r llwybr hwn a fydd yn cael ei wella i greu amgylchedd diogelach a mwy deniadol i bawb.

Advertisements