Project Update / Diweddariad Project

May 18

Work on the Greener Grangetown project is now approaching completion and we would like to thank you all for your patience and co-operation during the work.

We expect ERH Construction to be off site in June.

On completion, all streets in the Greener Grangetown area will be covered by a 50% resident only parking scheme.

Cardiff Council will contact residents directly to confirm details of the new permit scheme, which is being introduced to help reduce the impact of commuter parking on the community.

Double yellow lines will also be painted along the riverbank side of Taff Embankment and parking enforcement will be in operation.

 

Mae gwaith ar y project Grangetown Werddach ar fin cael ei gwblhau a hoffem ddiolch i chi am eich holl amynedd a chydweithrediad yn ystod y cyfnod hwn.

Rydym yn disgwyl ERH Construction i adael y safle ym mis Mehefin.

Wedi cwblhau, bydd 50% o’r mannau parcio mewn strydoedd yn ardal Grangetown Werddach yn rhai i breswylwyr yn unig.

Bydd Cyngor Caerdydd yn cysylltu â phreswylwyr yn uniongyrchol i gadarnhau manylion y cynllun trwyddedau newydd, sy’n cael ei gyflwyno i helpu i leihau effaith cymudwyr yn parcio ar y gymuned.

Bydd llinellau melyn dwbl hefyd yn cael eu paentio ar hyd ochr glan-yr-afon Taf Embankment a bydd gorfodi parcio ar waith.

Advertisements

The ten numbers that are making Grangetown greener… / Y deg ystadegyn sydd bellach yn gwneud Grangetown yn werddach…

gg14051809

42,480 m2 – the number of square metres of surface water removed from the combined waste water network (the equivalent of ten football pitches.

1,600 m2 – the number of square metres of additional green space (the equivalent of 4 basketball courts)

495 m2 – the number of square metres of new paving (the equivalent of 2.5 tennis courts)

135 trees – the number of new trees planted.

45 shrubs & grasses – the number of different species of shrubs and grasses planted

26 cycle stands – the number of new cycle stands installed.

19 trees – the number of different species of tree planted

12 litter bins – the number of new litter bins installed.

9 seats & benches – the number of new seats and benches installed

8 miles – the number of miles water had to be pumped before Greener Grangetown

 

42,480 m2 – nifer y metrau sgwâr o ddŵr arwyneb sydd wedi’i waredu o’r rhwydwaith dŵr gwastraff ar y cyd (cyfateb i ddeg cae pêl-droed.)

1,600 m2 – nifer y metrau sgwâr o fannau gwyrdd ychwanegol (cyfateb i 4 cwrt pêl-fasged)

495 m2 – nifer y metrau sgwâr o balmentydd newydd (cyfateb i 2.5 cwrt tennis)

135 – nifer y coed newydd wedi’u plannu.

45 – nifer y gwahanol rywogaethau o lwyni a glaswellt wedi’u plannu

26 – nifer y stondinau beiciau newydd wedi’u gosod.

19 – nifer y gwahanol rywogaethau o goed wedi’u plannu

12 –  nifer y biniau sbwriel newydd wedi’u gosod.

9 – nifer y seddi a meinciau newydd wedi’u gosod.

8 – nifer y milltir yroedd oedd angen i ddŵr gael ei bwmpio cyn Grangetown Werddach

Thank you to our community volunteers! / Diolch i’n holl blannwyr cymunedol!

IMG_3550

A huge thank you to all the community volunteers who braved the rain to come and help plant out some of the rain gardens at our Community Volunteering Events.

Local schoolchildren from Grangetown Primary School and Ysgol Hamadryad have also been getting involved, planting some of the biggest rain gardens in the scheme!

Thank you for all your hard work and we hope you enjoy watching the fruits of your labour slowly turn Grangetown greener!

Diolch i’r holl wirfoddolwyr cymunedol ddaeth allan yn y glaw i’n helpu i blannu planhigion yn y gerddi glaw yn rhan o’n Digwyddiadau Gwirfoddoli Cymunedol.

Mae plant o ysgol Gynradd Grangetown ac Ysgol Hamadryad hefyd wedi bod yn  cymryd rhan gan blannu rhai o’r gerddi glaw mwyaf yn y cynllun!

Diolch i chi i gyd am eich holl waith called a gobeithio y byddwch yn mwynhau gwylio eich gwaith yn troi Grangetown yn werddach yn araf!