Project Update / Diweddariad Project

We hope you’re enjoying seeing the final results of all the work that we’ve been doing in Grangetown over the last 18 months.

We just wanted to give you a quick update on some of the finishing touches to the scheme now that ERH Construction are off-site and the overwhelming majority of work has been completed.

Gobeithiwn eich bod yn mwynhau gweld ffrwyth yr holl waith rydym wedi’i gyflawni yn Grangetown yn ystod y 18 mis diwethaf.

Roeddem am roi’r diweddaraf i chi ynghylch y mân waith sy’n weddill gan fod ERH Construction wedi gadael y safle bellach a chan fod mwyafrif helaeth y gwaith wedi cael ei gyflawni.

gg

How to apply for a parking permit

Lines and signs for your new resident only parking scheme are now in place and permit applications can be made online at:  www.cardiff.gov.uk/parking

Cardiff Council will make contact directly to confirm full details of the scheme, which is being introduced to help reduce the impact of commuter parking on the community.

Double yellow lines will be painted along the riverbank side of Taff Embankment well after permit invites are received, to allow time for permit applications to be made.

Parking enforcement will be in operation to manage the scheme.

Sut i wneud cais am drwydded parcio

Mae’r llinellau a’r arwyddion newydd ar gyfer eich cynllun parcio i drigolion yn unig bellach yn eu lle a gallwch gyflwyno eich cais ar-lein yn:  www.caerdydd.gov.uk/parcio

Bydd Cyngor Caerdydd yn cysylltu â chi yn uniongyrchol ynghylch manylion y cynllun, sy’n cael ei gyflwyno i leihau’r effaith y mae parcio gan gymudwyr yn ei chael ar y gymuned.

Bydd llinellau melyn dwbl yn cael eu paentio ar hyd ochr glannau afon y Taff Embankment ymhell ar ôl eich gwahodd i wneud cais am drwydded, er mwyn rhoi digon o amser i chi gyflwyno eich cais.

Bydd gorfodi parcio ar waith i reoli’r cynllun.

 

One last finishing touch to Wales’ first bicycle street

Improving facilities for people cycling along Taff Embankment is a big part of our work to help make Grangetown greener and there is still one finishing touch needed – the central ‘rumble strip’.

Specialist contractors are being used to complete this work which will start during the first two weeks of July and will take up to 2 weeks to complete.  Your continued patience and co-operation during the installation of this unique feature is appreciated.

Gosod y manylyn olaf un ar stryd feiciau gyntaf Cymru

Mae gwella cyfleusterau i bobl sy’n beicio ar hyd y Taff Embankment yn rhan fawr o’n gwaith i helpu i wneud Grangetown yn wyrddach ac mae un manylyn arall ar ôl – y ‘stribed ddwndwr’ canolog.

Mae adeiladwyr arbenigol yn cael eu defnyddio i gwblhau’r gwaith hwn a fydd yn dechrau yn ystod pythefnos cyntaf mis Gorffennaf ac yn dod i ben hyd at bythefnos wedi hynny.  Gwerthfawrogir eich amynedd parhaus a’ch cydweithrediad yn ystod y cyfnod o osod y nodwedd unigryw hon.

 

Help keep Grangetown green!

The plants in your new rain gardens are hardy types – they need to be to do their job properly – but there are a number of things you can do to help keep Grangetown green:

Helpwch i gadw Grangetown yn wyrdd!

Mae’r planhigion yn ein gerddi glaw newydd yn rhai gwydn iawn – ac mae angen iddynt fod i wneud eu gwaith yn iawn, ond mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu i gadw Grangetown yn wyrdd:

GG June flowers filter

 • Do give the plants water if they look like they’re struggling in the heat – we’re watering them regularly but the first few seasons will be the toughest for the plants and they can’t have too much water!
 • If you decide to plant your own plants in the rain gardens, that’s okay – BUT remember, we have specially selected plants that can survive periods of flooding and drought. Anything you plant must be able to do the same.
 • Don’t add compost to the rain gardens – it stops them from filtering and draining water properly.
 • Don’t throw cigarette butts in the rain gardens – use the stubbers on the new bins.
 • Try to wash your cars in the lanes and not the streets; the rain gardens drain to the river.

We’d love the community to get involved in caring for some of the planters on a longer-term basis and we’ll be in touch soon to let you know how you can help.

 • Rhowch ddŵr i’r planhigion os yw’n ymddangos eu bod nhw’n ei chael hi’n anodd yn y gwres. Rydym yn eu dyfrio yn gyson, ond y tymhorau cyntaf fydd yr anoddaf i’r planhigion ac mae’n amhosibl rhoi gormod o ddŵr iddynt!
 • Os penderfynwch blannu eich planhigion eich hunain yn y gerddi glaw, mae hynny’n iawn, OND cofiwch ein bod wedi dewis y planhigion hyn yn ofalus am eu bod yn gallu goroesi cyfnodau o lifogydd a sychder. Rhaid i unrhyw beth rydych yn ei blannu allu wneud yr un peth.
 • Peidiwch ag ychwanegu compost at y gerddi glaw – mae’n eu hatal rhag hidlo a draenio’r dŵr yn gywir.
 • Peidiwch â thaflu stympiau sigaréts i’r gerddi glaw – defnyddiwch y stybwyr ar y biniau newydd.
 • Ceisiwch olchi eich ceir yn y lonydd ac nid ar y strydoedd; mae dŵr y gerddi glaw yn mynd i’r afon.

Byddwn wrth ein boddau yn gweld y gymuned yn cymryd rhan ac yn gofalu am y planwyr yn yr hirdymor, a byddwn yn cysylltu â chi’n fuan i roi gwybod i chi sut allwch helpu.

 

 

Advertisements

Project Update / Diweddariad Project

May 18

Work on the Greener Grangetown project is now approaching completion and we would like to thank you all for your patience and co-operation during the work.

We expect ERH Construction to be off site in June.

On completion, all streets in the Greener Grangetown area will be covered by a 50% resident only parking scheme.

Cardiff Council will contact residents directly to confirm details of the new permit scheme, which is being introduced to help reduce the impact of commuter parking on the community.

Double yellow lines will also be painted along the riverbank side of Taff Embankment and parking enforcement will be in operation.

 

Mae gwaith ar y project Grangetown Werddach ar fin cael ei gwblhau a hoffem ddiolch i chi am eich holl amynedd a chydweithrediad yn ystod y cyfnod hwn.

Rydym yn disgwyl ERH Construction i adael y safle ym mis Mehefin.

Wedi cwblhau, bydd 50% o’r mannau parcio mewn strydoedd yn ardal Grangetown Werddach yn rhai i breswylwyr yn unig.

Bydd Cyngor Caerdydd yn cysylltu â phreswylwyr yn uniongyrchol i gadarnhau manylion y cynllun trwyddedau newydd, sy’n cael ei gyflwyno i helpu i leihau effaith cymudwyr yn parcio ar y gymuned.

Bydd llinellau melyn dwbl hefyd yn cael eu paentio ar hyd ochr glan-yr-afon Taf Embankment a bydd gorfodi parcio ar waith.

The ten numbers that are making Grangetown greener… / Y deg ystadegyn sydd bellach yn gwneud Grangetown yn werddach…

gg14051809

42,480 m2 – the number of square metres of surface water removed from the combined waste water network (the equivalent of ten football pitches.

1,600 m2 – the number of square metres of additional green space (the equivalent of 4 basketball courts)

495 m2 – the number of square metres of new paving (the equivalent of 2.5 tennis courts)

135 trees – the number of new trees planted.

45 shrubs & grasses – the number of different species of shrubs and grasses planted

26 cycle stands – the number of new cycle stands installed.

19 trees – the number of different species of tree planted

12 litter bins – the number of new litter bins installed.

9 seats & benches – the number of new seats and benches installed

8 miles – the number of miles water had to be pumped before Greener Grangetown

 

42,480 m2 – nifer y metrau sgwâr o ddŵr arwyneb sydd wedi’i waredu o’r rhwydwaith dŵr gwastraff ar y cyd (cyfateb i ddeg cae pêl-droed.)

1,600 m2 – nifer y metrau sgwâr o fannau gwyrdd ychwanegol (cyfateb i 4 cwrt pêl-fasged)

495 m2 – nifer y metrau sgwâr o balmentydd newydd (cyfateb i 2.5 cwrt tennis)

135 – nifer y coed newydd wedi’u plannu.

45 – nifer y gwahanol rywogaethau o lwyni a glaswellt wedi’u plannu

26 – nifer y stondinau beiciau newydd wedi’u gosod.

19 – nifer y gwahanol rywogaethau o goed wedi’u plannu

12 –  nifer y biniau sbwriel newydd wedi’u gosod.

9 – nifer y seddi a meinciau newydd wedi’u gosod.

8 – nifer y milltir yroedd oedd angen i ddŵr gael ei bwmpio cyn Grangetown Werddach

Thank you to our community volunteers! / Diolch i’n holl blannwyr cymunedol!

IMG_3550

A huge thank you to all the community volunteers who braved the rain to come and help plant out some of the rain gardens at our Community Volunteering Events.

Local schoolchildren from Grangetown Primary School and Ysgol Hamadryad have also been getting involved, planting some of the biggest rain gardens in the scheme!

Thank you for all your hard work and we hope you enjoy watching the fruits of your labour slowly turn Grangetown greener!

Diolch i’r holl wirfoddolwyr cymunedol ddaeth allan yn y glaw i’n helpu i blannu planhigion yn y gerddi glaw yn rhan o’n Digwyddiadau Gwirfoddoli Cymunedol.

Mae plant o ysgol Gynradd Grangetown ac Ysgol Hamadryad hefyd wedi bod yn  cymryd rhan gan blannu rhai o’r gerddi glaw mwyaf yn y cynllun!

Diolch i chi i gyd am eich holl waith called a gobeithio y byddwch yn mwynhau gwylio eich gwaith yn troi Grangetown yn werddach yn araf!

Help make your community a cleaner, greener place to live! / Helpwch i wneud eich cymuned yn lle glanach, gwyrddach i fyw ynddo!

Would you like to help make your street a cleaner, greener place to live?

If so, then why not get involved by joining one of our Community Planting Events?

Over the coming weeks we will be planting thousands of shrubs and plants as part of our work to improve the management of rainwater in Grangetown – and we’d love your help!

Community Planting Events are being held on Saturday 10th and Saturday 17th February between 9am and 1pm, meeting at the ERH Communications Site Office on Taff Embankment.

The events will be suitable for all ages and all equipment will be provided – all you need to bring is enthusiasm and a willingness to get your hands dirty.

Hope to see you there!

 

Hoffech chi helpu i wneud eich stryd yn lle glanach, gwyrddach i fyw ynddo?

Os felly, beth am gymryd rhan yn un o’n Digwyddiadau Plannu Cymunedol?

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn plannu miloedd o wrychoedd a phlanhigion fel rhan o’n gwaith i wella’r broses o reoli dŵr glaw yn Grangetown – byddai’n wych cael help llaw!

Cynhelir Digwyddiadau Plannu Cymunedol ddydd Sadwrn 10 a dydd Sadwrn 17 Chwefror rhwng 9am ac 1pm. Byddwn yn cwrdd yn Swyddfa Safle Cyfathrebu ERH yn Taff Embankment.

Mae’r digwyddiadau’n addas i bawb o bob oedran, a bydd offer ar gael ar y dydd – y cyfan sydd ei angen arnoch yw bach o frwdfrydedd, a chofiwch fod yn barod i ddwyno’ch dwylo!

Gobeithiwn eich gweld chi yno!

Project Update: Where are we now? / Diweddariad Project: Ble ydym ni erbyn hyn?

Thank you all for your patience and co-operation during the ongoing Greener Grangetown construction work.

Since our last update in August, we’ve made good progress and are on track to complete the project by spring 2018.

By Christmas, construction work will be largely complete in Ferndale St, Coedcae St,

Blaenclydach St, Clydach St. (not surfacing), Bargoed St, Aber St & Abercynon St.

Several rain gardens on Taff Embankment, the junctions with Corporation Rd, new signage and road linings will also have been installed, along with some additional lighting. Some trees will also be planted.

 

What’s next?

Resurfacing work on Clydach Street will begin in the New Year, along with work starting in Cymmer St, Ystrad St & Taff Terrace.

Planting of trees and shrubs will also continue in the New Year – hopefully with the involvement of local residents.

 

As well as forming part of the rain gardens, the trees and shrubs aim to bring a cohesive identity to the Greener Grangetown area.

The layout, species, shapes and colours of the planting will give each street an individual look.  In total, 127 trees will be planted – a total of 19 different species.

All the trees that will be planted share certain characteristics.  They are:

 • Generally deciduous so that natural light is maximised during the winter.
 • ‘Street trees’ that can tolerate urban environments.
 • Trees that provide interest all year round either due to leaf colour, bark or flowers.
 • All trees are UK sourced.
 • Trees with root control zones.
 • Trees with a 2.5 metre clear stem to deter vandalism.
 • Trees with a high biodiversity value.

 

What if I need to talk about the project?

If it’s about a problem on site, please contact Ken Evans on 07972 126806.

You can also get in touch via:

twitter:  @greenergrange

e-mail:   greenergrangetown@cardiff.gov.uk

Or, pop in to Grangetown Hub from 1-2pm on Wednesday, or 6 – 7pm on the first Wednesday of the month, for one of our drop-in sessions.

 

Diweddariad Project:  Ble ydym ni erbyn hyn?

Diolch i chi am eich amynedd a’ch cydweithrediad yn ystod gwaith adeiladu Grangetown Werddach. Ers ein diweddariad diwethaf ym mis Awst, mae cynnydd da wedi ei wneud ac rydym ar y trywydd iawn i gwblhau’r gwaith erbyn gwanwyn 2018.

Erbyn y Nadolig, bydd y gwaith adeiladu fwy neu lai wedi ei gwblhau ar Ferndale St, Coedcae St, Blaenclydach St, Clydach St (nid oes arwyneb newydd yn cael ei osod eto), Bargoed St, Aber St ac Abercynon St.

Bydd sawl gardd law ar Lannau’r Taf, y cyffyrdd â Corporation Road, arwyddion a llinellau ffyrdd newydd, ynghyd â rhai goleuadau ychwanegol. Bydd rhai coed wedi eu plannu.

 

Beth nesaf?

Bydd gwaith ailosod arwyneb ffordd Clydach Street yn dechrau yn y Flwyddyn Newydd, a bydd gwaith yn dechrau ar Cymer St, Ystrad St a Taff Terrace.

Bydd plannu coed a llwyni hefyd yn parhau yn y Flwyddyn Newydd – gyda chyfraniad y preswylwyr lleol gobeithio.

 

Yn ogystal â ffurfio rhan o’r gerddi glaw, nod y coed a’r llwyni yw dod â hunaniaeth gydlynol i ardal Grangetown Werddach.

Bydd gosodiad, rhywogaeth, siapiau a lliwiau’r plannu yn rhoi golwg unigol i bob stryd.  Bydd cyfanswm o 127 o goed yn cael eu plannu – cyfanswm o 19 o wahanol rywogaethau.

Mae’r holl goed a gaiff eu plannu yn rhannu rhai nodweddion penodol:

 • Yn gyffredinol byddant yn gollddail gan wneud y gorau o’r goleuni yn y gaeaf.
 • ‘Coed Stryd’ a all oddef amgylcheddau trefol.
 • Coed sy’n cynnig elfen o ddiddordeb drwy gydol y flwyddyn oherwydd lliw’r dail, y rhisgl neu’r blodau.
 • Daw’r holl goed o’r DU.
 • Coed â pharthau rheoli gwreiddiau.
 • Coed â bonyn 2.5 metr clir i atal fandaliaeth.
 • Coed â gwerth bioamrywiaeth uchel.

 

Beth os oes angen trafod y project arnaf?

Os mai problem am y safle sydd gennych, cysylltwch â Ken Evans ar 07972 126806.

Gallwch hefyd gysylltu drwy gyfrwng ein:-

Twitter:     @greenergrange

E-bost:    grangetownwerddach@caerdydd.gov.uk

Neu, galwch draw i Hyb Grangetown o 1 – 2pm ar ddydd Mercher, neu 6 – 7pm ar ddydd Mercher cyntaf y mis, ar gyfer un o’n sesiynau galw heibio.

 

Natural Resources Wales / Cyfoeth Naturiol Cymru

I’m Martyn Evans, the Greener Grangetown project lead at Natural Resources Wales.

In my previous blog last June I wrote about delivering a scheme that enhances the local environment and its natural resources and reflects the needs of the local community.

So what do I mean by “natural resources”…

Our natural resources are at the heart of everything we do. They include the air we breathe, the water we drink, and the plants and soil that provide our most basic needs, including food, energy and security. They help us to reduce flooding, improve air quality and supply materials for construction. They provide a home for a variety of wildlife, and give us iconic landscapes to enjoy, which boosts our economy through tourism. They help keep us healthy too.

Unfortunately our natural resources are coming under increasing pressure – from climate change, a growing population and the need for energy production. At the same time Wales faces many other challenges: securing low-carbon energy and fuel supply, creating jobs and income, tackling poverty and inequality, flooding and drought, and improving people’s health.

But how does this all fit with the Greener Grangetown scheme, you might ask!

Well, we believe this exciting scheme shows a different approach to managing our natural resources – one that looks at the whole picture rather than focusing on single solutions or individual parts of our environment.

You will have noticed, for example, that our contractor has started to install the first set of rain gardens and kerbside planting areas. Once up and running these areas will not only help to improve local drainage, but will also enhance local biodiversity and wildlife. They will deliver important improvements to water quality in the River Taff too. The scheme will also establish 135 new trees and 1,600m2 of additional green space. These will provide new homes for wildlife and open up new opportunities for people to enjoy walking, cycling and other recreation close to where they live and work. There is overwhelming research that being closer to green space also improves people’s physical and mental well-being. At the same time, more greenery and tree planting will also mean noise and pollutants should be better absorbed, and air will be cleaner too.

I believe that the Greener Grangetown scheme will improve how we manage our natural resources. However, we want to create a legacy that creates a healthy and resilient local environment, and supports economic and social prosperity for generations to come. We hope this will enable us all to tackle local challenges a lot better.

You can read more about our work to manage natural resources at https://naturalresources.wales/about-us/how-we-work/how-we-work-natural-resources-management/?lang=en

Alternatively, I’d love to hear from you on Twitter @MartynEvansNRW

 

Martyn Evans ydw i, arweinydd project Grangetown Werddach, Cyfoeth Naturiol Cymru.

Yn fy mlog diweddaraf fis Mehefin, ysgrifennais am ddarparu cynllun sy’n gwella’r amgylchedd lleol a’i gyfoeth naturiol ac sy’n adlewyrchu anghenion y gymuned leol.

Felly, beth mae “cyfoeth naturiol” yn ei olygu…

Mae ein cyfoeth naturiol wrth galon popeth yr ydyn ni’n ei wneud. Mae’n cynnwys yr aer yr ydyn ni’n ei hanadlu, y dŵr yr ydyn ni’n ei yfed a’r planhigion a’r pridd sy’n darparu ein anghenion sylfaenol, gan gynnwys bwyd, ynni a diogelwch. Mae’n ein helpu i leihau llifogydd, gwella ansawdd yr aer ac yn cyflenwi deunydd er mwyn adeiladu. Mae’n gartref i amrywiaeth o fywyd gwyllt, ac yn rhoi tirweddau eiconig i ni eu mwynhau, sy’n gwella’r economi drwy dwristiaeth. Mae’n ein helpu ni i gadw’n iach hefyd.

Yn anffodus, mae ein cyfoeth naturiol dan bwysau cynyddol yn wyneb newid yn yr hinsawdd, poblogaeth sy’n tyfu a’r angen i gynhyrchu ynni. Ar yr un pryd, mae Cymru’n wynebu sawl her arall: sicrhau cyflenwad ynni a thanwydd carbon-isel, creu swyddi ac incwm, trechu tlodi ac anghydraddoldeb, llifogydd a sychder a gwella iechyd pobl.

Ond, beth sydd gan hyn i wneud â’r cynllun Grangetown Werddach?

Wel, ‘dyn ni’n credu bod y cynllun cyffrous hwn yn cyfleu dull arall o reoli ein cyfoeth naturiol – un sy’n edrych ar y darlun llawn yn hytrach na chanolbwyntio ar ddatrysiadau sengl neu agweddau unigol ar yr amgylchedd.

Efallai y byddwch chi wedi sylwi, er enghraifft, bod ein contractwr wedi dechrau gosod y gyfres gyntaf o erddi glaw ac ardaloedd plannu wrth ymyl y ffordd. Pan fyddant ar waith, bydd yr ardaloedd hyn nid yn unig yn gwella cyfleusterau draenio lleol, ond byddant hefyd yn gwella bioamrywiaeth a bywyd gwyllt lleol. Byddant yn cyflawni gwelliannau pwysig i ansawdd dŵr yr Afon Taf hefyd. Bydd y cynllun hwn hefyd yn sicrhau 135 o goed newydd a 1,600m2 o ofod gwyrdd ychwanegol. Bydd y rhain yn cynnig cartrefi newydd i fywyd gwyllt ac yn creu cyfleoedd i bobl sy’n mwynhau cerdded, beicio a gweithgareddau hamdden eraill yn agos at eu cartref a’u gweithle. Mae llawer o waith ymchwil sy’n dangos fod bod yn agosach at ofod gwyrdd hefyd yn gwella llesiant corfforol a meddyliol pobl. Ar yr un pryd, bydd mwy o blanhigion a choed yn golygu y bydd sŵn a llygryddion yn cael eu hamsugno’n well a bydd yr aer yn lanach hefyd.

Rwy’n credu y bydd y cynllun Grangetown Werddach yn gwella’r ffordd yr ydyn ni’n rheoli ein cyfoeth naturiol. Fodd bynnag, rydym eisiau ysgogi etifeddiaeth sy’n creu amgylchedd leol iach a gwydn, ac sy’n cefnogi ffyniant economaidd a chymdeithasol am genedlaethau i ddod. Gobeithiwn y bydd hyn yn ein galluogi ni i fynd i’r afael â heriau lleol yn well.

Gallwch ddarllen mwy am y gwaith yr ydyn ni’n ei wneud i reoli cyfoeth naturiol

https://naturalresources.wales/about-us/how-we-work/how-we-work-natural-resources-management/?lang=en

Fel arall, hoffwn glywed gennych chi ar Twitter @MartynEvansNRW