Help make your community a cleaner, greener place to live! / Helpwch i wneud eich cymuned yn lle glanach, gwyrddach i fyw ynddo!

Would you like to help make your street a cleaner, greener place to live?

If so, then why not get involved by joining one of our Community Planting Events?

Over the coming weeks we will be planting thousands of shrubs and plants as part of our work to improve the management of rainwater in Grangetown – and we’d love your help!

Community Planting Events are being held on Saturday 10th and Saturday 17th February between 9am and 1pm, meeting at the ERH Communications Site Office on Taff Embankment.

The events will be suitable for all ages and all equipment will be provided – all you need to bring is enthusiasm and a willingness to get your hands dirty.

Hope to see you there!

 

Hoffech chi helpu i wneud eich stryd yn lle glanach, gwyrddach i fyw ynddo?

Os felly, beth am gymryd rhan yn un o’n Digwyddiadau Plannu Cymunedol?

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn plannu miloedd o wrychoedd a phlanhigion fel rhan o’n gwaith i wella’r broses o reoli dŵr glaw yn Grangetown – byddai’n wych cael help llaw!

Cynhelir Digwyddiadau Plannu Cymunedol ddydd Sadwrn 10 a dydd Sadwrn 17 Chwefror rhwng 9am ac 1pm. Byddwn yn cwrdd yn Swyddfa Safle Cyfathrebu ERH yn Taff Embankment.

Mae’r digwyddiadau’n addas i bawb o bob oedran, a bydd offer ar gael ar y dydd – y cyfan sydd ei angen arnoch yw bach o frwdfrydedd, a chofiwch fod yn barod i ddwyno’ch dwylo!

Gobeithiwn eich gweld chi yno!

Advertisements

Project Update: Where are we now? / Diweddariad Project: Ble ydym ni erbyn hyn?

Thank you all for your patience and co-operation during the ongoing Greener Grangetown construction work.

Since our last update in August, we’ve made good progress and are on track to complete the project by spring 2018.

By Christmas, construction work will be largely complete in Ferndale St, Coedcae St,

Blaenclydach St, Clydach St. (not surfacing), Bargoed St, Aber St & Abercynon St.

Several rain gardens on Taff Embankment, the junctions with Corporation Rd, new signage and road linings will also have been installed, along with some additional lighting. Some trees will also be planted.

 

What’s next?

Resurfacing work on Clydach Street will begin in the New Year, along with work starting in Cymmer St, Ystrad St & Taff Terrace.

Planting of trees and shrubs will also continue in the New Year – hopefully with the involvement of local residents.

 

As well as forming part of the rain gardens, the trees and shrubs aim to bring a cohesive identity to the Greener Grangetown area.

The layout, species, shapes and colours of the planting will give each street an individual look.  In total, 127 trees will be planted – a total of 19 different species.

All the trees that will be planted share certain characteristics.  They are:

 • Generally deciduous so that natural light is maximised during the winter.
 • ‘Street trees’ that can tolerate urban environments.
 • Trees that provide interest all year round either due to leaf colour, bark or flowers.
 • All trees are UK sourced.
 • Trees with root control zones.
 • Trees with a 2.5 metre clear stem to deter vandalism.
 • Trees with a high biodiversity value.

 

What if I need to talk about the project?

If it’s about a problem on site, please contact Ken Evans on 07972 126806.

You can also get in touch via:

twitter:  @greenergrange

e-mail:   greenergrangetown@cardiff.gov.uk

Or, pop in to Grangetown Hub from 1-2pm on Wednesday, or 6 – 7pm on the first Wednesday of the month, for one of our drop-in sessions.

 

Diweddariad Project:  Ble ydym ni erbyn hyn?

Diolch i chi am eich amynedd a’ch cydweithrediad yn ystod gwaith adeiladu Grangetown Werddach. Ers ein diweddariad diwethaf ym mis Awst, mae cynnydd da wedi ei wneud ac rydym ar y trywydd iawn i gwblhau’r gwaith erbyn gwanwyn 2018.

Erbyn y Nadolig, bydd y gwaith adeiladu fwy neu lai wedi ei gwblhau ar Ferndale St, Coedcae St, Blaenclydach St, Clydach St (nid oes arwyneb newydd yn cael ei osod eto), Bargoed St, Aber St ac Abercynon St.

Bydd sawl gardd law ar Lannau’r Taf, y cyffyrdd â Corporation Road, arwyddion a llinellau ffyrdd newydd, ynghyd â rhai goleuadau ychwanegol. Bydd rhai coed wedi eu plannu.

 

Beth nesaf?

Bydd gwaith ailosod arwyneb ffordd Clydach Street yn dechrau yn y Flwyddyn Newydd, a bydd gwaith yn dechrau ar Cymer St, Ystrad St a Taff Terrace.

Bydd plannu coed a llwyni hefyd yn parhau yn y Flwyddyn Newydd – gyda chyfraniad y preswylwyr lleol gobeithio.

 

Yn ogystal â ffurfio rhan o’r gerddi glaw, nod y coed a’r llwyni yw dod â hunaniaeth gydlynol i ardal Grangetown Werddach.

Bydd gosodiad, rhywogaeth, siapiau a lliwiau’r plannu yn rhoi golwg unigol i bob stryd.  Bydd cyfanswm o 127 o goed yn cael eu plannu – cyfanswm o 19 o wahanol rywogaethau.

Mae’r holl goed a gaiff eu plannu yn rhannu rhai nodweddion penodol:

 • Yn gyffredinol byddant yn gollddail gan wneud y gorau o’r goleuni yn y gaeaf.
 • ‘Coed Stryd’ a all oddef amgylcheddau trefol.
 • Coed sy’n cynnig elfen o ddiddordeb drwy gydol y flwyddyn oherwydd lliw’r dail, y rhisgl neu’r blodau.
 • Daw’r holl goed o’r DU.
 • Coed â pharthau rheoli gwreiddiau.
 • Coed â bonyn 2.5 metr clir i atal fandaliaeth.
 • Coed â gwerth bioamrywiaeth uchel.

 

Beth os oes angen trafod y project arnaf?

Os mai problem am y safle sydd gennych, cysylltwch â Ken Evans ar 07972 126806.

Gallwch hefyd gysylltu drwy gyfrwng ein:-

Twitter:     @greenergrange

E-bost:    grangetownwerddach@caerdydd.gov.uk

Neu, galwch draw i Hyb Grangetown o 1 – 2pm ar ddydd Mercher, neu 6 – 7pm ar ddydd Mercher cyntaf y mis, ar gyfer un o’n sesiynau galw heibio.

 

Natural Resources Wales / Cyfoeth Naturiol Cymru

I’m Martyn Evans, the Greener Grangetown project lead at Natural Resources Wales.

In my previous blog last June I wrote about delivering a scheme that enhances the local environment and its natural resources and reflects the needs of the local community.

So what do I mean by “natural resources”…

Our natural resources are at the heart of everything we do. They include the air we breathe, the water we drink, and the plants and soil that provide our most basic needs, including food, energy and security. They help us to reduce flooding, improve air quality and supply materials for construction. They provide a home for a variety of wildlife, and give us iconic landscapes to enjoy, which boosts our economy through tourism. They help keep us healthy too.

Unfortunately our natural resources are coming under increasing pressure – from climate change, a growing population and the need for energy production. At the same time Wales faces many other challenges: securing low-carbon energy and fuel supply, creating jobs and income, tackling poverty and inequality, flooding and drought, and improving people’s health.

But how does this all fit with the Greener Grangetown scheme, you might ask!

Well, we believe this exciting scheme shows a different approach to managing our natural resources – one that looks at the whole picture rather than focusing on single solutions or individual parts of our environment.

You will have noticed, for example, that our contractor has started to install the first set of rain gardens and kerbside planting areas. Once up and running these areas will not only help to improve local drainage, but will also enhance local biodiversity and wildlife. They will deliver important improvements to water quality in the River Taff too. The scheme will also establish 135 new trees and 1,600m2 of additional green space. These will provide new homes for wildlife and open up new opportunities for people to enjoy walking, cycling and other recreation close to where they live and work. There is overwhelming research that being closer to green space also improves people’s physical and mental well-being. At the same time, more greenery and tree planting will also mean noise and pollutants should be better absorbed, and air will be cleaner too.

I believe that the Greener Grangetown scheme will improve how we manage our natural resources. However, we want to create a legacy that creates a healthy and resilient local environment, and supports economic and social prosperity for generations to come. We hope this will enable us all to tackle local challenges a lot better.

You can read more about our work to manage natural resources at https://naturalresources.wales/about-us/how-we-work/how-we-work-natural-resources-management/?lang=en

Alternatively, I’d love to hear from you on Twitter @MartynEvansNRW

 

Martyn Evans ydw i, arweinydd project Grangetown Werddach, Cyfoeth Naturiol Cymru.

Yn fy mlog diweddaraf fis Mehefin, ysgrifennais am ddarparu cynllun sy’n gwella’r amgylchedd lleol a’i gyfoeth naturiol ac sy’n adlewyrchu anghenion y gymuned leol.

Felly, beth mae “cyfoeth naturiol” yn ei olygu…

Mae ein cyfoeth naturiol wrth galon popeth yr ydyn ni’n ei wneud. Mae’n cynnwys yr aer yr ydyn ni’n ei hanadlu, y dŵr yr ydyn ni’n ei yfed a’r planhigion a’r pridd sy’n darparu ein anghenion sylfaenol, gan gynnwys bwyd, ynni a diogelwch. Mae’n ein helpu i leihau llifogydd, gwella ansawdd yr aer ac yn cyflenwi deunydd er mwyn adeiladu. Mae’n gartref i amrywiaeth o fywyd gwyllt, ac yn rhoi tirweddau eiconig i ni eu mwynhau, sy’n gwella’r economi drwy dwristiaeth. Mae’n ein helpu ni i gadw’n iach hefyd.

Yn anffodus, mae ein cyfoeth naturiol dan bwysau cynyddol yn wyneb newid yn yr hinsawdd, poblogaeth sy’n tyfu a’r angen i gynhyrchu ynni. Ar yr un pryd, mae Cymru’n wynebu sawl her arall: sicrhau cyflenwad ynni a thanwydd carbon-isel, creu swyddi ac incwm, trechu tlodi ac anghydraddoldeb, llifogydd a sychder a gwella iechyd pobl.

Ond, beth sydd gan hyn i wneud â’r cynllun Grangetown Werddach?

Wel, ‘dyn ni’n credu bod y cynllun cyffrous hwn yn cyfleu dull arall o reoli ein cyfoeth naturiol – un sy’n edrych ar y darlun llawn yn hytrach na chanolbwyntio ar ddatrysiadau sengl neu agweddau unigol ar yr amgylchedd.

Efallai y byddwch chi wedi sylwi, er enghraifft, bod ein contractwr wedi dechrau gosod y gyfres gyntaf o erddi glaw ac ardaloedd plannu wrth ymyl y ffordd. Pan fyddant ar waith, bydd yr ardaloedd hyn nid yn unig yn gwella cyfleusterau draenio lleol, ond byddant hefyd yn gwella bioamrywiaeth a bywyd gwyllt lleol. Byddant yn cyflawni gwelliannau pwysig i ansawdd dŵr yr Afon Taf hefyd. Bydd y cynllun hwn hefyd yn sicrhau 135 o goed newydd a 1,600m2 o ofod gwyrdd ychwanegol. Bydd y rhain yn cynnig cartrefi newydd i fywyd gwyllt ac yn creu cyfleoedd i bobl sy’n mwynhau cerdded, beicio a gweithgareddau hamdden eraill yn agos at eu cartref a’u gweithle. Mae llawer o waith ymchwil sy’n dangos fod bod yn agosach at ofod gwyrdd hefyd yn gwella llesiant corfforol a meddyliol pobl. Ar yr un pryd, bydd mwy o blanhigion a choed yn golygu y bydd sŵn a llygryddion yn cael eu hamsugno’n well a bydd yr aer yn lanach hefyd.

Rwy’n credu y bydd y cynllun Grangetown Werddach yn gwella’r ffordd yr ydyn ni’n rheoli ein cyfoeth naturiol. Fodd bynnag, rydym eisiau ysgogi etifeddiaeth sy’n creu amgylchedd leol iach a gwydn, ac sy’n cefnogi ffyniant economaidd a chymdeithasol am genedlaethau i ddod. Gobeithiwn y bydd hyn yn ein galluogi ni i fynd i’r afael â heriau lleol yn well.

Gallwch ddarllen mwy am y gwaith yr ydyn ni’n ei wneud i reoli cyfoeth naturiol

https://naturalresources.wales/about-us/how-we-work/how-we-work-natural-resources-management/?lang=en

Fel arall, hoffwn glywed gennych chi ar Twitter @MartynEvansNRW

What is a rain garden? / Beth ydy gardd law?

Rain Gardens are at the heart of our plans to create a cleaner, greener Grangetown but what exactly are they?  What do they do?  And why do we need them?

We get a lot of rain in Wales.  Up in the natural landscape of places like the Brecon Beacons, much of that water tends to gradually soak away into the ground, but in an urban environment like Grangetown there are lots of roads, roofs and patios – surfaces that don’t absorb water.

The rain has to go somewhere so it drains onto the street before running into storm drains where it enters the sewer system and mixes with waste water from our kitchens and bathrooms.

Rain gardens are planted areas that mimic the natural environment and provide a sustainable method for catching and cleaning rain water.

When it rains, the water flows into the rain garden and fills it with water.  The soil and vegetation in the rain garden act as filters, cleaning the rainwater then separating out and breaking down any road pollutants mixed with it.

Gradually this water soaks into the soil or is absorbed by the root systems of the hardy plants and shrubs planted in the rain garden.

Any clean water that cannot be absorbed by the soil and vegetation travels through a pipe at the base of the rain garden and in the case of Greener Grangetown, into the nearby River Taff.

 

Mae Gerddi Glaw wrth wraidd ein cynlluniau i greu Grangetown werddach, glanach ond beth yn union ydyn nhw?  Beth maen nhw’n ei wneud?  A pham bod eu hangen arnom?

Rydym yn cael llawer o law yma yng Nghymru.  I fyny yn y tirweddau naturiol mewn lleoliadau fel Bannau Brycheiniog, mae llawer o’r dŵr hwnnw’n dueddol o ymdreiddio i’r ddaear fesul tipyn, ond mewn amgylchedd trefol fel Grangetown mae llawer o ffyrdd, toeau a phatios – arwynebau nad ydynt yn amsugno dŵr.

Mae’n rhaid i’r glaw fynd i rywle ac felly mae’n draenio ar y stryd cyn llifo i ddraeniau storm lle mae’n mynd i mewn i’r system garthffosiaeth ac yn cymysgu gyda dŵr gwastraff o’n ceginau ac ystafelloedd ymolchi.

Mae gerddi glaw yn ardaloedd â phlanhigion ynddyn nhw sy’n dynwared yr amgylchedd naturiol ac yn sicrhau dull cynaliadwy o ddal a glanhau dŵr glaw.

Pan fydd i’n glawio, bydd y dŵr yn llifo i’r ardd law a’i llenwi â dŵr.  Mae’r pridd a llystyfiant yn yr ardd law yn gweithredu fel hidlyddion, yn glanhau’r dŵr glaw ac yn gwahanu ac yn malurio unrhyw lygryddion ffordd sydd wedi’u cymysgu ag e.

Fesul tipyn bydd y dŵr yn ymdreiddio i’r pridd neu’n cael ei amsugno gan wreiddiau’r planhigion a llwyni gwydn a blannwyd yn yr ardd law.

Bydd unrhyw ddŵr glân na ellir ei amsugno gan y pridd a llystyfiant yn teithio drwy bibell o dan yr ardd law, ac yn achos Grangetown Werddach, i mewn i’r Afon Taf gerllaw.

Parking, parking, parking… / Parcio, parcio, parcio…

 

Parking in Grangetown has been an issue on the lips of a lot of residents ever since we first started talking to the community about Greener Grangetown.

Once the Greener Grangetown project is complete, the current plan is for resident parking schemes to cover 50% of on-street parking across all 12 streets covered by the project.

Many residents have expressed a desire for resident parking to cover 75% or even 100% of on-street parking in the area.  If the majority of residents, supported by their local ward councillors express a desire for 75% residents parking where they currently have 50%, then this is something that the Council will implement.

To help residents decide if this is the right decision for their community, we’ve put together some key points explaining how the schemes work and some of the factors that the council have to consider when introducing or making changes to resident parking schemes.

 • Residents who want to park in resident bays, will need to purchase a parking permit.
 • Current charges for permits are £7.50 for a first permit and £30 for a second permit. Visitor permits cost £30 (or £7.50 if no resident permit is needed).
 • A permit lasts for 12 months.
 • Resident parking schemes assist residents to park reasonably close to their homes but they do not guarantee space outside a residence.
 • Permits will only normally be issued for the street you live on.
 • High car ownership, particularly in areas of terraced housing can result in there not being enough space to park – even with a resident parking scheme.
 • Resident parking bays are solely for use by residents and their visitors with valid parking permits. They usually operate every day between set hours, normally 8am-10pm.
 • The needs of residents have to be balanced with the need to keep local businesses and facilities accessible to customers, both those who live nearby and those who travel from further afield.
 • Not everybody will want to buy a permit or be eligible to buy one. Parking space needs to be provided for them.

If a resident parking scheme is already in place on your street, you can apply for a permit here:  https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-roads-and-travel/Parking-permits/Apply-for-a-new-permit/Pages/default.aspx

If you want to find out more about parking in Cardiff visit:  https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-roads-and-travel/parking/Pages/default.aspx

 

Mae parcio yn Grangetown wedi bod yn broblem i breswylwyr ers i ni ddechrau siarad â’r gymuned am Grangetown Werddach.

Ar ôl i’r project Grangetown Werddach gael ei gwblhau, bwriedir mai mannau parcio i breswylwyr fydd 50% o’r mannau parcio ym mhob un o’r 12 stryd sy’n rhan o’r project.

Mae llawer o breswylwyr wedi dweud eu bod eisiau i 75% neu hyd yn oed 100% o’r mannau parcio ar y stryd yn yr ardal fod ar gyfer preswylwyr yn unig.  Os bydd y rhan fwyaf o drigolion, gyda chefnogaeth eu cynghorwyr ward lleol, yn dweud eu bod eisiau i 75% o’r mannau parcio fod i breswylwyr, mae hyn yn rhywbeth y bydd y Cyngor yn ei weithredu.

I helpu pobl i wneud y penderfyniad iawn ar gyfer eu cymuned, rydym wedi creu nifer o brif bwyntiau sy’n esbonio sut mae’r cynlluniau’n gweithio a rhai o’r ffactorau y mae’n rhaid i’r Cyngor eu hystyried wrth gyflwyno neu newid cynlluniau parcio i breswylwyr.

 • Mae angen i breswylwyr sydd am barcio yn y mannau parcio i breswylwyr brynu trwydded barcio.
 • Y costau presennol ar gyfer trwyddedau yw £7.50 am y drwydded gyntaf a £30 am yr ail drwydded. £30 yw trwyddedau i ymwelwyr (neu £7.50 os nad oes angen trwydded i breswylwyr).
 • Mae trwydded yn ddilys am 12 mis.
 • Mae cynlluniau parcio i breswylwyr yn helpu preswylwyr i barcio’n rhesymol agos at eu cartrefi ond nid ydynt yn sicrhau man y tu allan i’w cartrefi.
 • Fel arfer cyflwynir trwyddedau ar gyfer y stryd rydych yn byw ynddi yn unig.
 • Gall fod diffyg lle i bawb barcio gan fod preswylwyr yn berchen ar lawer o geir, yn enwedig mewn ardaloedd gyda thai teras – hyd yn oed gyda chynllun parcio i breswylwyr.
 • Ar gyfer preswylwyr a’u hymwelwyr sy’n dangos trwydded ddilys y mae’r mannau parcio i breswylwyr. Fel arfer maent yn gweithredu bob dydd rhwng oriau penodedig, fel arfer 8am-10pm.
 • Mae’n rhaid cydbwyso angen y preswylwyr â’r angen i gadw busnesau lleol a chyfleusterau yn hygyrch i gwsmeriaid, y rhai sy’n byw’n agos a’r rhai sy’n teithio o ymhellach.
 • Ni fydd pawb eisiau prynu trwydded neu fod yn gymwys i brynu un. Mae angen darparu mannau parcio ar eu cyfer.

Os oes cynllun parcio i breswylwyr eisoes ar waith yn eich stryd, gallwch wneud cais am drwydded yma:  https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Parcio-Ffyrdd-a-Theithio/Trwyddedau-parcio/Gwneud-cais-am-drwydded/Pages/default.aspx

Os hoffech wybod mwy am barcio yng Nghaerdydd ewch i:  https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Parcio-Ffyrdd-a-Theithio/parcio/Pages/default.aspx

Guest blog from Sustrans Cymru: “A safer, more attractive environment for all” / Blog gwadd gan Sustrans Cymru: “Amgylchedd diogelach a mwy deniadol i bawb”

The Taff Embankment forms part of National Cycle Network route 8, one of the busiest sections of Wales’ cycle network. During rush hour, it’s plain to see that this busy route provides a key link between the city centre and Cardiff Bay, carrying a significant proportion of commuters both on foot and by bike to their place of work and back.  The route is also a well-established recreational route, taking people to visit popular destinations at Cardiff Bay with the option of then joining both the Bay and Ely Trails for a leisurely bike ride or walk.

At present, Taff Embankment is the only section of route 8 that follows an on-road alignment in the city centre and as such it is a weak link in the route. This has been raised several times by existing users and has been highlighted recently by the news of it failing a Welsh Government cycling audit determining if a route is suitable for active travel (everyday cycling and walking for purposeful journeys).

Improving this section of route 8 is much needed to ensure that it meets its growing users’ needs and the plans for a cycle street developed by Cardiff Council are greatly welcomed. The proposed design solution will not only significantly improve conditions for cycling and walking but will also improve the quality of the street environment for all users and people living on the street.

The innovative approach taken by Cardiff Council, Welsh Water and Natural Resources Wales to accommodate different users’ needs will help to significantly improve the route as well as peoples’ experiences when using it. A cycle street will ensure vehicles have access to Taff Embankment but will also give priority to cyclists and pedestrians, with narrower lanes and a central refuge making it easier for pedestrians to cross the street.  This innovation is supported by the Active Travel Act (Wales) 2013 and it is great to see the Greener Grangetown project embracing this approach – we look forward to seeing more people using this path which will be enhanced to create a safer, more attractive environment for all.

 

Mae’r Taff Embankment  yn rhan o lwybr 8 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, sef un o rannau prysuraf rhwydwaith beicio Cymru. Yn ystod oriau prysur, mae’n amlwg bod y llwybr prysur hwn yn cynnig cysylltiad allweddol rhwng canol y ddinas a Bae Caerdydd, gan ddarparu ar gyfer cyfran sylweddol o bobl sy’n cymudo ar droed ac ar feic i’w gwaith a’u cartrefi. Mae’r llwybr yn llwybr hamddenol sefydledig, sy’n mynd â phobl i ymweld â chyrchfannau poblogaidd ym Mae Caerdydd, gyda’r opsiwn o ymuno â Llwybr y Bae a Llwybr Trelái ar gyfer taith feic neu gerdded yn hamddenol.

Ar hyn o bryd, y Taff Embankment yw’r unig ran o lwybr 8 sy’n dilyn aliniad ffordd yng nghanol y ddinas ac felly mae’n ddolen wan yn y llwybr. Mae hyn wedi’i drafod lawer gwaith gan ddefnyddwyr presennol ac mae wedi’i amlygu’n ddiweddar drwy’r newyddion ei fod wedi methu archwiliad beicio Llywodraeth Cymru sy’n nodi a yw llwybr yn addas ar gyfer teithio llesol (beicio a cherdded ar gyfer siwrneiau pwrpasol).

Mae angen gwella’r rhan hon o lwybr 8 i sicrhau ei fod yn bodloni anghenion cynyddol defnyddwyr ac rydym yn falch iawn o weld cynlluniau ar gyfer stryd feicio a ddatblygwyd gan Gyngor Caerdydd. Bydd y dyluniad arfaethedig nid yn unig yn gwella amodau beicio a cherdded yn sylweddol, ond hefyd yn gwella ansawdd amgylchedd y stryd i’r holl ddefnyddwyr a phobl sy’n byw ar y stryd.

Bydd y dull arloesol y mae Cyngor Caerdydd, Dŵr Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru yn ei ddefnyddio i fodloni anghenion gwahanol ddefnyddwyr yn helpu i wella’n sylweddol y llwybr ynghyd â phrofiadau pobl wrth ei ddefnyddio. Bydd stryd feicio yn sicrhau bod gan gerbydau fynediad i’r Taf Embankment ond hefyd yn rhoi blaenoriaeth i feicwyr a cherddwyr gan gynnig lonydd cul a lloches ganolog a fydd yn ei gwneud hi’n haws i gerddwyr groesi’r stryd. Mae’r cynllun arloesol hwn wedi’i gefnogi gan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 ac mae’n wych gweld y project Grangetown Werddach yn defnyddio’r dull – edrychwn ymlaen at weld fwy o bobl yn defnyddio’r llwybr hwn a fydd yn cael ei wella i greu amgylchedd diogelach a mwy deniadol i bawb.

GREENER GRANGETOWN IN 10 NUMBERS / GRANGETOWN WERDDACH MEWN 10 RHIF

The Greener Grangetown project will soon be making Grangetown a greener, cleaner place to live. We thought we’d share 10 key numbers about the project before construction work starts during the week commencing November 21st.

 • 42,480 – the number of square metres of surface water Greener Grangetown will remove from the combined waste water network (the equivalent of ten football pitches)
 • 1,600 – the number of square metres of additional green space the project will create.
 • 495 – the number of square metres of new paving that will be installed.
 • 135 – the number of new trees that will be planted.
 • 45 – the number of different species of shrubs and grasses that will be planted.
 • 26 – the number of new cycle stands that will be installed.
 • 19 – the number of different species of tree that will be planted.
 • 13 – the number of new litter bins that will be installed.
 • 10 – the number of new seats and benches that will be installed.
 • 8 – the number of miles surface water from Grangetown is currently pumped out to sea.

Yn fuan bydd y project Grangetown Werddach yn gwneud Grangetown yn lle mwy gwyrdd a glân i fyw ynddo. Hoffem rannu 10 rhif allweddol am y project cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau yn ystod yr wythnos yn cychwyn 21 Tachwedd.

 • 42,480 – nifer o fetrau sgwâr o ddŵr wyneb y bydd Grangetown Werddach yn ei dynnu o’r rhwydwaith dŵr gwastraff (sydd gyfwerth â deg cae pêl-droed)
 • 1,600 – nifer y metrau sgwâr o ofod gwyrdd ychwanegol y bydd y project yn ei greu.
 • 495 – nifer y metrau sgwâr o balmentydd newydd gaiff eu gosod.
 • 135 – nifer y coed newydd gaiff eu plannu
 • 45 – nifer y rhywogaethau gwahanol o lwyni a gweiriau gaiff eu plannu.
 • 26 – nifer y stondinau beic newydd gaiff eu gosod
 • 19 – nifer y rhywogaethau gwahanol o goed gaiff eu plannu.
 • 13 – nifer y biniau sbwriel newydd gaiff eu gosod
 • 10 – nifer y seddi a meinciau newydd gaiff eu gosod
 • 8 – nifer y milltiroedd o ddŵr wyneb o Grangetown sydd ar hyn o bryd yn cael ei bwmpio allan i’r môr.