ERH Communications awarded contract to start work on Greener Grangetown / ERH Communications yn ennill contract i ddechrau gweithio ar Grangetown Werddach

We’re pleased to announce that ERH Communications Ltd have been awarded the contract for the Greener Grangetown project and work will commence during the week commencing November 21st 2016.

If you have questions about what this means for you we’d really encourage you to come along to our ‘Meet the Contractor’ event at 6pm on Tuesday 15th November at Grangetown Hub on Havelock Place.

There will inevitably be some noise and disruption during construction but we will be doing our best to minimise this by completing the work on a rolling, street by street basis.   Work will normally take place Monday – Friday from 8am – 5.30pm.

We will notify residents in advance of work starting on their street, as well as posting regular updates on this website and our twitter account. We’ll also as be holding regular ‘drop-in’ surgeries throughout the construction work so if you have any questions or concerns there’s always a way to get the information and answers you need.

Access to properties will be maintained at all times but there will be temporary road closures, traffic lights and parking restrictions in place at certain points during the work for safety reasons – we know that this is going to cause frustration but we think that when you see the end results and all the new trees and plants have had time to settle in you’ll agree that it was worth it.

 

Rydym yn falch o gyhoeddi bod ERH Communications Ltd wedi ennill contract ar gyfer y project Grangetown Werddach ac y bydd gwaith yn dechrau ar 21 Tachwedd 2016.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am beth mae hyn yn ei olygu i chi, hoffwn eich annog i alw heibio ein digwyddiad ‘Cwrdd â’r Contractwr’ am 6pm ddydd Mawrth, 15 Tachwedd yn Hyb Grangetown ar Havelock Place.

Yn anorfod bydd ychydig o sŵn ac anghyfleustra yn ystod y gwaith adeiladu, ond byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau nad oes fawr ddim wrth gwblhau’r gwaith ar sail stryd ar ôl stryd.  Fel arfer, bydd y gwaith yn cael ei gynnal rhwng dydd Llun – Gwener, 8am – 5.30pm.

Byddwn yn rhoi gwybod i breswylwyr ymlaen llaw am unrhyw waith a fydd yn dechrau ar eu stryd, ynghyd â chyhoeddi diweddariadau rheolaidd ar ein gwefan a’n cyfrif Twitter. Yn ogystal, byddwn yn cynnal sesiynau ‘galw heibio’ cyson drwy gydol cyfnod y gwaith adeiladu, felly os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon mae wastad rhyw ffordd o gael y wybodaeth a’r atebion sydd eu hangen arnoch.

Bydd modd cael mynediad at eiddo bob tro, ond bydd ffyrdd yn cael eu cau dros dro, a goleuadau traffig a chyfyngiadau parcio ar waith ar adegau yn ystod y gwaith er dibenion diogelwch – rydym yn gwybod y bydd hyn yn rhwystredig i chi, ond wrth weld canlyniadau’r gwaith a’r coed a’r planhigion newydd, rydym yn siŵr y byddwch yn anghofio am yr anghyfleustra hwn!

Advertisements

Thank you! / Diolch yn Fawr!

The Greener Grangetown consultation closed at the end of last week and we just wanted to say a big thank you to everybody who talked to us at the drop in events, got involved on twitter, emailed us and most importantly took the time to complete a questionnaire.

It’s going to take us a little time to sort through everything you’ve told us, but we will keep in touch to update you on progress.

 

Daeth ymgynghoriad Grangetown Werddach i ben ar ddiwedd yr wythnos diwethaf a hoffem ddiolch o waelod calon i bawb a siaradodd â ni yn y digwyddiadau galw heibio, a gymerodd ran ar Twitter, a anfonodd e-byst atom ac yn bwysicaf oll a lenwodd yr holiaduron.

Bydd angen ychydig o amser arnom i ystyried yr holl bwyntiau a godwyd, ond byddwn yn sicr o gadw mewn cysylltiad â chi i roi’r newyddion diweddaraf i chi.

Natural Resources Wales / Cyfoeth Naturiol Cymru

I’m Martyn Evans, the Greener Grangetown project lead at Natural Resources Wales.

Natural Resources Wales is the principal adviser to the Welsh Government, and adviser to industry and the wider public and voluntary sector, about issues relating to the environment and its natural resources. Our aim is to make sure that the environment and natural resources of Wales are sustainably maintained, enhanced and used, now and in the future.

We’re delighted to be part of the Greener Grangetown partnership. We believe this exciting scheme can help create a healthy and resilient local environment that supports economic and social prosperity for generations to come.

We want to ensure Greener Grangetown delivers a wide range of benefits for the environment and the local community. The current street designs, for example, include installing attractive rain gardens and kerbside planting areas. These will not only enhance local biodiversity and wildlife, but deliver important improvements to water quality in the River Taff, and encourage water efficiency.

At the same time, by creating more green areas we’ll open up new opportunities for people to enjoy walking, cycling and other recreation close to where they live and work. More greenery and tree planting will also mean noise and pollutants should be better absorbed, and air will be cleaner too.

I’ve already gained valuable feedback from the community both on the doorstep and at the drop-in sessions. With your say, we can ensure the scheme not only delivers as many environmental and ecosystem benefits as possible for Grangetown, but also reflects local needs.

 

Martyn Evans dwi, arweinydd project Grangetown Werddach yn Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cyfoeth Naturiol Cymru yw’r prif ymgynghorydd i Lywodraeth Cymru, ac yn rhoi cyngor i’r diwydiant a’r cyhoedd a’r sector gwirfoddol ar faterion amgylcheddol ac adnoddau naturiol. Ein nod yw sicrhau bod amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru’n gynaliadwy a’u bod yn cael eu gwella a’u defnyddio, heddiw ac yn y dyfodol.

Mae’n bleser bod yn rhan o bartneriaeth Grangetown Werddach. Credwn y gall y cynllun cyffrous hwn helpu i greu amgylchedd lleol iach a gwydn a fydd yn sicrhau llewyrch economaidd a chymdeithasol am genedlaethau.

Rydym am sicrhau bod Grangetown Werddach yn sicrhau ystod eang o fuddion i’r amgylchedd a’r gymuned leol. Er enghraifft, mae’r dyluniadau stryd yn cynnwys gosod gerddi glaw deniadol ac ardaloedd plannu ymyl y ffordd. Ni fydd y rhain ond yn gwella’r fioamrywiaeth a’r bywyd gwyllt lleol, ond hefyd yn gwella ansawdd dŵr Afon Taf, ac yn annog effeithlonrwydd dŵr.

Ar yr un adeg, drwy greu mwy o ardaloedd gwyrdd bydd rhagor o gyfleoedd i bobl fwynhau cerdded, beicio a gweithgareddau hamdden eraill wrth eu cartrefi a’u gweithleoedd. Bydd mwy o blanhigion a choed hefyd yn lleihau sŵn a llygryddion, a bydd yr aer yn lanach.

Rwyf eisoes wedi cael adborth gwerthfawr gan y gymuned ar garreg y drws ac yn ystod y sesiynau galw heibio. Gyda’ch barn chi, gallwn sicrhau bod y cynllun yn cynnig nifer o fuddion i amgylchedd ac ecosystem Grangetown gan hefyd fodloni anghenion lleol.

Dwr Cymru Welsh Water Blog

My name is Michelle Russ and I work at Dŵr Cymru Welsh Water, and am the lead on the Greener Grangetown project for the company.

We are really proud to be part of Greener Grangetown with the City of Cardiff Council and Natural Resources Wales. For us, it is really important that we get the clean rainwater that is falling on these streets in Grangetown out of the public sewer system and manage it in a more sustainable way.

At the moment, the rainwater goes into the sewer, mixes with your wastewater from your kitchens and bathrooms and has to be pumped around 8 miles to the Vale of Glamorgan before being treated and released out to sea. By removing this rainwater from the sewer, we can reduce the energy we use for pumping and treating the wastewater. At the same time, by doing this, it also frees up some space in the sewer to help us adapt to more extreme weather conditions which are caused by climate change.

This project will also help us meet our ambitious climate change target for 2015-2020 – which is to remove the equivalent volume of rainwater from our sewer network that would be generated by around 25,000 rooftops. That’s around the same number of roofs as there are in Merthyr Tydfil!

So, come along to the events and join in with the consultation as this is your opportunity to have a say about how we better manage rainwater in your community and help to make it a greener, cleaner place to live.

To find out more about the work that Welsh Water is doing to reduce surface water in your area through their RainScape programme, visit http://rainscape.co.uk

 

Fy enw i yw Michelle Russ ac rwy’n gweithio i Ddŵr Cymru, a fi yw arweinydd project Grangetown Werddach y cwmni.

Rydyn ni’n falch iawn o fod yn rhan o broject Grangetown Werddach, ynghyd â Chyngor Dinas Caerdydd a Cyfoeth Naturiol Cymru. I ni, mae’n bwysig iawn ein bod yn cael dŵr glaw glân sy’n disgyn ar strydoedd Grangetown allan o’r system garthffosiaeth gyhoeddus ac yn ei reoli mewn ffordd fwy cynaliadwy.

Ar hyn o bryd, mae’r dŵr glaw yn mynd i’r garthffos, yn cymysgu â’ch dŵr gwastraff o’ch ceginau a’ch ystafelloedd ymolchi a rhaid ei bwmpio tua 8 milltir i Fro Morgannwg cyn cael ei drin a’i ollwng i’r môr. Drwy ddileu’r dŵr glaw hwn o’r garthffos, gallwn leihau’r ynni a ddefnyddiwn i bwmpio a thrin y dŵr gwastraff hwn. Ar yr un adeg, drwy wneud hyn, bydd yn rhyddhau lle yn y garthffos i’n helpu i addasu i dywydd mwy eithafol a achosir gan newid yn yr hinsawdd.

Bydd y project hwn hefyd yn ein helpu i fwrw ein targed newid yn yr hinsawdd uchelgeisiol i 2015-2020 sef gwaredu lefel o ddŵr o’r system garthffosiaeth sy’n cyfateb i 25,000 o doeon. Hynny hefyd yw tua’r un nifer o doeon ag sydd ym Merthyr Tudful!

Felly dewch i’r digwyddiadau ac ymunwch â ni yn yr ymgynghoriad gan mai dyma’ch cyfle i leisio’ch barn ar sut y gallwn reoli dŵr glaw yn well yn eich cymuned a helpu i’w gwneud yn lle gwyrddach a glanach i fyw ynddo.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwaith y mae Dŵr Cymru yn ei wneud i leihau dŵr wyneb yn eich ardal drwy’r rhaglen GlawLif, ewch i http://rainscape.co.uk

Drop-In and talk to us / Galw heibio i siarad â ni

We’ve said it before but we really want to know what you think about the designs for your street.

You’re the people who will be walking down the road, looking out of your living room window or parking your car there every day – so you’re the people who count.

That’s why we’ll be setting up camp in the Salvation Army Hall this Wednesday (May 20th). We’ll be there from 4pm until 8pm and it would be great if you dropped in and talked to us.

Hopefully you will have seen the invites we’ve popped through your letter box, but if you haven’t seen it – consider this an invitation!

All the designs will be on show so you can have a proper look at them and the project team will be there to talk to you as well. If you’ve got concerns, they’ll listen to them. If you’ve got questions, they’ll do their best to answer them.

It’s not everyday you get the chance to really help shape the future of your community so, why not come along and have your say?

 

Rydym wedi dweud hyn o’r blaen ond rydym yn awyddus dros ben i wybod beth yw eich barn am y dyluniadau ar gyfer eich stryd.

Chi yw’r bobl fydd yn cerdded ar hyd y stryd, yn edrych allan o’ch ystafell fyw neu’n parcio eich car yno bob dydd – felly chi yw’r bobl sy’n bwysig.

Dyna pam y byddwn yn cynnal sesiwn yn Neuadd Byddin yr Iachawdwriaeth ddydd Mercher (20 Mai). Byddwn yno o 4pm tan 8pm a byddai’n wych petaech yn galw heibio i siarad â ni.

Rydym yn gobeithio eich bod wedi gweld y gwahoddiadau rydym wedi’u postio drwy eich drws, ond os nad ydych wedi’u gweld – gallwch ystyried mai hwn yw eich gwahoddiad!

Bydd yr holl ddyluniadau’n cael eu harddangos fel y gallwch gael cyfle i edrych yn fanwl arnynt a bydd tîm y project wrth law i siarad â chi yn ogystal. Os oes gennych unrhyw bryderon, byddant yn gwrando arnynt. Os oes cwestiynau gennych, fe wnânt eu gorau glas i’w hateb.

Nid bob dydd y cewch y cyfle i helpu i lunio’ch cymuned, felly beth am ddod draw a dweud eich barn?

Your streets, your say / Eich strydoedd chi, eich barn chi

A blog post by Ian Titherington, Greener Grangetown Project Manager

I’m Ian Titherington, I work for the City of Cardiff Council and am the Project Manager for Greener Grangetown.

Did you know that almost all the rain that falls on your community drains to the sewers, is pumped several miles to the Vale of Glamorgan is treated & then pumped out to sea? We want to catch much of the rain, draining it by gravity to the river. The scheme could bring changes to your street, including:-

  • Green verges, planters & rain gardens
  • New trees & shrubs
  • New bins, bollards, benches and cycle stands
  • Improved parking arrangements

Many of these new features will help clean the rainwater naturally, but we think they will also help transform the area into a much greener, cleaner place to live.

Last summer we talked to many of you about the draft designs for the area, we listened to what you had to say and since then we’ve been working with our partners at Dŵr Cymru Welsh Water and Natural Resources Wales on revised designs. We think they look great but now it’s time for you to have your say on your street.

If you want to be part of creating a cleaner, greener community, then come along to one of our drop in events at the Salvation Army Hall, or take a look at the designs online and fill in a questionnaire.

These are your streets, so make sure you have your say.

 

 

Blog gan Ian Titherington, Rheolwr Project Grangetown Werddach

Ian Titherington ydw i, rydw i’n gweithio i Gyngor Dinas Caerdydd a fi yw Rheolwr Project Grangetown Werddach.

Wyddech chi fod bron pob diferyn o law sy’n cwympo ar eich cymuned yn draenio i garthffosydd, yn cael ei bwmpio sawl milltir i Fro Morgannwg i’w drin ac yna’n cael ei bwmpio allan i’r môr? Rydym eisiau dal cymaint o’r glaw â phosib, a’i ddraenio drwy ddisgyrchiant i’r afon. Gallai’r cynllun hwn ddod â newidiadau i’ch stryd, gan gynnwys:-

  • Lleiniau gwyrddion, planwyr a gerddi glaw
  • Coed a llwyni newydd
  • Biniau, bolardiau, meinciau a standiau beic newydd
  • Trefniadau parcio gwell

Bydd llawer o’r nodweddion newydd hyn yn helpu i lanhau’r dŵr glaw drwy ddulliau naturiol, ond rydym hefyd yn credu y byddant yn trawsnewid yr ardal i fod yn lle gwyrddach, glanach i fyw ynddo.

Yn yr haf y llynedd buom yn trafod y dyluniadau ar gyfer yr ardal gyda nifer ohonoch. Fe wnaethon ni wrando ar yr hyn oedd gennych i’w ddweud ac ers hynny rydym wedi bod yn gweithio gyda’n partneriaid, Dŵr Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru, ar lunio dyluniadau newydd. Rydym ni o’r farn eu bod yn edrych yn dda ond nawr mae cyfle i chi ddweud eich dweud am eich stryd.

Os hoffech hi fod yn rhan o’r gwaith o greu cymuned lanach, werddach yna dewch draw i un o’n digwyddiadau galw heibio yn Neuadd Byddin yr Iachawdwrieaeth, neu gallwch edrych ar y dyluniadau ar-lein a llenwi holiadur.

Eich strydoedd chi yw’r rhain, felly manteisiwch ar y cyfle hwn i ddweud eich dweud.