What is a rain garden? / Beth ydy gardd law?

Rain Gardens are at the heart of our plans to create a cleaner, greener Grangetown but what exactly are they?  What do they do?  And why do we need them?

We get a lot of rain in Wales.  Up in the natural landscape of places like the Brecon Beacons, much of that water tends to gradually soak away into the ground, but in an urban environment like Grangetown there are lots of roads, roofs and patios – surfaces that don’t absorb water.

The rain has to go somewhere so it drains onto the street before running into storm drains where it enters the sewer system and mixes with waste water from our kitchens and bathrooms.

Rain gardens are planted areas that mimic the natural environment and provide a sustainable method for catching and cleaning rain water.

When it rains, the water flows into the rain garden and fills it with water.  The soil and vegetation in the rain garden act as filters, cleaning the rainwater then separating out and breaking down any road pollutants mixed with it.

Gradually this water soaks into the soil or is absorbed by the root systems of the hardy plants and shrubs planted in the rain garden.

Any clean water that cannot be absorbed by the soil and vegetation travels through a pipe at the base of the rain garden and in the case of Greener Grangetown, into the nearby River Taff.

 

Mae Gerddi Glaw wrth wraidd ein cynlluniau i greu Grangetown werddach, glanach ond beth yn union ydyn nhw?  Beth maen nhw’n ei wneud?  A pham bod eu hangen arnom?

Rydym yn cael llawer o law yma yng Nghymru.  I fyny yn y tirweddau naturiol mewn lleoliadau fel Bannau Brycheiniog, mae llawer o’r dŵr hwnnw’n dueddol o ymdreiddio i’r ddaear fesul tipyn, ond mewn amgylchedd trefol fel Grangetown mae llawer o ffyrdd, toeau a phatios – arwynebau nad ydynt yn amsugno dŵr.

Mae’n rhaid i’r glaw fynd i rywle ac felly mae’n draenio ar y stryd cyn llifo i ddraeniau storm lle mae’n mynd i mewn i’r system garthffosiaeth ac yn cymysgu gyda dŵr gwastraff o’n ceginau ac ystafelloedd ymolchi.

Mae gerddi glaw yn ardaloedd â phlanhigion ynddyn nhw sy’n dynwared yr amgylchedd naturiol ac yn sicrhau dull cynaliadwy o ddal a glanhau dŵr glaw.

Pan fydd i’n glawio, bydd y dŵr yn llifo i’r ardd law a’i llenwi â dŵr.  Mae’r pridd a llystyfiant yn yr ardd law yn gweithredu fel hidlyddion, yn glanhau’r dŵr glaw ac yn gwahanu ac yn malurio unrhyw lygryddion ffordd sydd wedi’u cymysgu ag e.

Fesul tipyn bydd y dŵr yn ymdreiddio i’r pridd neu’n cael ei amsugno gan wreiddiau’r planhigion a llwyni gwydn a blannwyd yn yr ardd law.

Bydd unrhyw ddŵr glân na ellir ei amsugno gan y pridd a llystyfiant yn teithio drwy bibell o dan yr ardd law, ac yn achos Grangetown Werddach, i mewn i’r Afon Taf gerllaw.

Advertisements

Parking, parking, parking… / Parcio, parcio, parcio…

 

Parking in Grangetown has been an issue on the lips of a lot of residents ever since we first started talking to the community about Greener Grangetown.

Once the Greener Grangetown project is complete, the current plan is for resident parking schemes to cover 50% of on-street parking across all 12 streets covered by the project.

Many residents have expressed a desire for resident parking to cover 75% or even 100% of on-street parking in the area.  If the majority of residents, supported by their local ward councillors express a desire for 75% residents parking where they currently have 50%, then this is something that the Council will implement.

To help residents decide if this is the right decision for their community, we’ve put together some key points explaining how the schemes work and some of the factors that the council have to consider when introducing or making changes to resident parking schemes.

 • Residents who want to park in resident bays, will need to purchase a parking permit.
 • Current charges for permits are £7.50 for a first permit and £30 for a second permit. Visitor permits cost £30 (or £7.50 if no resident permit is needed).
 • A permit lasts for 12 months.
 • Resident parking schemes assist residents to park reasonably close to their homes but they do not guarantee space outside a residence.
 • Permits will only normally be issued for the street you live on.
 • High car ownership, particularly in areas of terraced housing can result in there not being enough space to park – even with a resident parking scheme.
 • Resident parking bays are solely for use by residents and their visitors with valid parking permits. They usually operate every day between set hours, normally 8am-10pm.
 • The needs of residents have to be balanced with the need to keep local businesses and facilities accessible to customers, both those who live nearby and those who travel from further afield.
 • Not everybody will want to buy a permit or be eligible to buy one. Parking space needs to be provided for them.

If a resident parking scheme is already in place on your street, you can apply for a permit here:  https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-roads-and-travel/Parking-permits/Apply-for-a-new-permit/Pages/default.aspx

If you want to find out more about parking in Cardiff visit:  https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-roads-and-travel/parking/Pages/default.aspx

 

Mae parcio yn Grangetown wedi bod yn broblem i breswylwyr ers i ni ddechrau siarad â’r gymuned am Grangetown Werddach.

Ar ôl i’r project Grangetown Werddach gael ei gwblhau, bwriedir mai mannau parcio i breswylwyr fydd 50% o’r mannau parcio ym mhob un o’r 12 stryd sy’n rhan o’r project.

Mae llawer o breswylwyr wedi dweud eu bod eisiau i 75% neu hyd yn oed 100% o’r mannau parcio ar y stryd yn yr ardal fod ar gyfer preswylwyr yn unig.  Os bydd y rhan fwyaf o drigolion, gyda chefnogaeth eu cynghorwyr ward lleol, yn dweud eu bod eisiau i 75% o’r mannau parcio fod i breswylwyr, mae hyn yn rhywbeth y bydd y Cyngor yn ei weithredu.

I helpu pobl i wneud y penderfyniad iawn ar gyfer eu cymuned, rydym wedi creu nifer o brif bwyntiau sy’n esbonio sut mae’r cynlluniau’n gweithio a rhai o’r ffactorau y mae’n rhaid i’r Cyngor eu hystyried wrth gyflwyno neu newid cynlluniau parcio i breswylwyr.

 • Mae angen i breswylwyr sydd am barcio yn y mannau parcio i breswylwyr brynu trwydded barcio.
 • Y costau presennol ar gyfer trwyddedau yw £7.50 am y drwydded gyntaf a £30 am yr ail drwydded. £30 yw trwyddedau i ymwelwyr (neu £7.50 os nad oes angen trwydded i breswylwyr).
 • Mae trwydded yn ddilys am 12 mis.
 • Mae cynlluniau parcio i breswylwyr yn helpu preswylwyr i barcio’n rhesymol agos at eu cartrefi ond nid ydynt yn sicrhau man y tu allan i’w cartrefi.
 • Fel arfer cyflwynir trwyddedau ar gyfer y stryd rydych yn byw ynddi yn unig.
 • Gall fod diffyg lle i bawb barcio gan fod preswylwyr yn berchen ar lawer o geir, yn enwedig mewn ardaloedd gyda thai teras – hyd yn oed gyda chynllun parcio i breswylwyr.
 • Ar gyfer preswylwyr a’u hymwelwyr sy’n dangos trwydded ddilys y mae’r mannau parcio i breswylwyr. Fel arfer maent yn gweithredu bob dydd rhwng oriau penodedig, fel arfer 8am-10pm.
 • Mae’n rhaid cydbwyso angen y preswylwyr â’r angen i gadw busnesau lleol a chyfleusterau yn hygyrch i gwsmeriaid, y rhai sy’n byw’n agos a’r rhai sy’n teithio o ymhellach.
 • Ni fydd pawb eisiau prynu trwydded neu fod yn gymwys i brynu un. Mae angen darparu mannau parcio ar eu cyfer.

Os oes cynllun parcio i breswylwyr eisoes ar waith yn eich stryd, gallwch wneud cais am drwydded yma:  https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Parcio-Ffyrdd-a-Theithio/Trwyddedau-parcio/Gwneud-cais-am-drwydded/Pages/default.aspx

Os hoffech wybod mwy am barcio yng Nghaerdydd ewch i:  https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Parcio-Ffyrdd-a-Theithio/parcio/Pages/default.aspx

Guest blog from Sustrans Cymru: “A safer, more attractive environment for all” / Blog gwadd gan Sustrans Cymru: “Amgylchedd diogelach a mwy deniadol i bawb”

The Taff Embankment forms part of National Cycle Network route 8, one of the busiest sections of Wales’ cycle network. During rush hour, it’s plain to see that this busy route provides a key link between the city centre and Cardiff Bay, carrying a significant proportion of commuters both on foot and by bike to their place of work and back.  The route is also a well-established recreational route, taking people to visit popular destinations at Cardiff Bay with the option of then joining both the Bay and Ely Trails for a leisurely bike ride or walk.

At present, Taff Embankment is the only section of route 8 that follows an on-road alignment in the city centre and as such it is a weak link in the route. This has been raised several times by existing users and has been highlighted recently by the news of it failing a Welsh Government cycling audit determining if a route is suitable for active travel (everyday cycling and walking for purposeful journeys).

Improving this section of route 8 is much needed to ensure that it meets its growing users’ needs and the plans for a cycle street developed by Cardiff Council are greatly welcomed. The proposed design solution will not only significantly improve conditions for cycling and walking but will also improve the quality of the street environment for all users and people living on the street.

The innovative approach taken by Cardiff Council, Welsh Water and Natural Resources Wales to accommodate different users’ needs will help to significantly improve the route as well as peoples’ experiences when using it. A cycle street will ensure vehicles have access to Taff Embankment but will also give priority to cyclists and pedestrians, with narrower lanes and a central refuge making it easier for pedestrians to cross the street.  This innovation is supported by the Active Travel Act (Wales) 2013 and it is great to see the Greener Grangetown project embracing this approach – we look forward to seeing more people using this path which will be enhanced to create a safer, more attractive environment for all.

 

Mae’r Taff Embankment  yn rhan o lwybr 8 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, sef un o rannau prysuraf rhwydwaith beicio Cymru. Yn ystod oriau prysur, mae’n amlwg bod y llwybr prysur hwn yn cynnig cysylltiad allweddol rhwng canol y ddinas a Bae Caerdydd, gan ddarparu ar gyfer cyfran sylweddol o bobl sy’n cymudo ar droed ac ar feic i’w gwaith a’u cartrefi. Mae’r llwybr yn llwybr hamddenol sefydledig, sy’n mynd â phobl i ymweld â chyrchfannau poblogaidd ym Mae Caerdydd, gyda’r opsiwn o ymuno â Llwybr y Bae a Llwybr Trelái ar gyfer taith feic neu gerdded yn hamddenol.

Ar hyn o bryd, y Taff Embankment yw’r unig ran o lwybr 8 sy’n dilyn aliniad ffordd yng nghanol y ddinas ac felly mae’n ddolen wan yn y llwybr. Mae hyn wedi’i drafod lawer gwaith gan ddefnyddwyr presennol ac mae wedi’i amlygu’n ddiweddar drwy’r newyddion ei fod wedi methu archwiliad beicio Llywodraeth Cymru sy’n nodi a yw llwybr yn addas ar gyfer teithio llesol (beicio a cherdded ar gyfer siwrneiau pwrpasol).

Mae angen gwella’r rhan hon o lwybr 8 i sicrhau ei fod yn bodloni anghenion cynyddol defnyddwyr ac rydym yn falch iawn o weld cynlluniau ar gyfer stryd feicio a ddatblygwyd gan Gyngor Caerdydd. Bydd y dyluniad arfaethedig nid yn unig yn gwella amodau beicio a cherdded yn sylweddol, ond hefyd yn gwella ansawdd amgylchedd y stryd i’r holl ddefnyddwyr a phobl sy’n byw ar y stryd.

Bydd y dull arloesol y mae Cyngor Caerdydd, Dŵr Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru yn ei ddefnyddio i fodloni anghenion gwahanol ddefnyddwyr yn helpu i wella’n sylweddol y llwybr ynghyd â phrofiadau pobl wrth ei ddefnyddio. Bydd stryd feicio yn sicrhau bod gan gerbydau fynediad i’r Taf Embankment ond hefyd yn rhoi blaenoriaeth i feicwyr a cherddwyr gan gynnig lonydd cul a lloches ganolog a fydd yn ei gwneud hi’n haws i gerddwyr groesi’r stryd. Mae’r cynllun arloesol hwn wedi’i gefnogi gan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 ac mae’n wych gweld y project Grangetown Werddach yn defnyddio’r dull – edrychwn ymlaen at weld fwy o bobl yn defnyddio’r llwybr hwn a fydd yn cael ei wella i greu amgylchedd diogelach a mwy deniadol i bawb.

GREENER GRANGETOWN IN 10 NUMBERS / GRANGETOWN WERDDACH MEWN 10 RHIF

The Greener Grangetown project will soon be making Grangetown a greener, cleaner place to live. We thought we’d share 10 key numbers about the project before construction work starts during the week commencing November 21st.

 • 42,480 – the number of square metres of surface water Greener Grangetown will remove from the combined waste water network (the equivalent of ten football pitches)
 • 1,600 – the number of square metres of additional green space the project will create.
 • 495 – the number of square metres of new paving that will be installed.
 • 135 – the number of new trees that will be planted.
 • 45 – the number of different species of shrubs and grasses that will be planted.
 • 26 – the number of new cycle stands that will be installed.
 • 19 – the number of different species of tree that will be planted.
 • 13 – the number of new litter bins that will be installed.
 • 10 – the number of new seats and benches that will be installed.
 • 8 – the number of miles surface water from Grangetown is currently pumped out to sea.

Yn fuan bydd y project Grangetown Werddach yn gwneud Grangetown yn lle mwy gwyrdd a glân i fyw ynddo. Hoffem rannu 10 rhif allweddol am y project cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau yn ystod yr wythnos yn cychwyn 21 Tachwedd.

 • 42,480 – nifer o fetrau sgwâr o ddŵr wyneb y bydd Grangetown Werddach yn ei dynnu o’r rhwydwaith dŵr gwastraff (sydd gyfwerth â deg cae pêl-droed)
 • 1,600 – nifer y metrau sgwâr o ofod gwyrdd ychwanegol y bydd y project yn ei greu.
 • 495 – nifer y metrau sgwâr o balmentydd newydd gaiff eu gosod.
 • 135 – nifer y coed newydd gaiff eu plannu
 • 45 – nifer y rhywogaethau gwahanol o lwyni a gweiriau gaiff eu plannu.
 • 26 – nifer y stondinau beic newydd gaiff eu gosod
 • 19 – nifer y rhywogaethau gwahanol o goed gaiff eu plannu.
 • 13 – nifer y biniau sbwriel newydd gaiff eu gosod
 • 10 – nifer y seddi a meinciau newydd gaiff eu gosod
 • 8 – nifer y milltiroedd o ddŵr wyneb o Grangetown sydd ar hyn o bryd yn cael ei bwmpio allan i’r môr.

ERH Communications awarded contract to start work on Greener Grangetown / ERH Communications yn ennill contract i ddechrau gweithio ar Grangetown Werddach

We’re pleased to announce that ERH Communications Ltd have been awarded the contract for the Greener Grangetown project and work will commence during the week commencing November 21st 2016.

If you have questions about what this means for you we’d really encourage you to come along to our ‘Meet the Contractor’ event at 6pm on Tuesday 15th November at Grangetown Hub on Havelock Place.

There will inevitably be some noise and disruption during construction but we will be doing our best to minimise this by completing the work on a rolling, street by street basis.   Work will normally take place Monday – Friday from 8am – 5.30pm.

We will notify residents in advance of work starting on their street, as well as posting regular updates on this website and our twitter account. We’ll also as be holding regular ‘drop-in’ surgeries throughout the construction work so if you have any questions or concerns there’s always a way to get the information and answers you need.

Access to properties will be maintained at all times but there will be temporary road closures, traffic lights and parking restrictions in place at certain points during the work for safety reasons – we know that this is going to cause frustration but we think that when you see the end results and all the new trees and plants have had time to settle in you’ll agree that it was worth it.

 

Rydym yn falch o gyhoeddi bod ERH Communications Ltd wedi ennill contract ar gyfer y project Grangetown Werddach ac y bydd gwaith yn dechrau ar 21 Tachwedd 2016.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am beth mae hyn yn ei olygu i chi, hoffwn eich annog i alw heibio ein digwyddiad ‘Cwrdd â’r Contractwr’ am 6pm ddydd Mawrth, 15 Tachwedd yn Hyb Grangetown ar Havelock Place.

Yn anorfod bydd ychydig o sŵn ac anghyfleustra yn ystod y gwaith adeiladu, ond byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau nad oes fawr ddim wrth gwblhau’r gwaith ar sail stryd ar ôl stryd.  Fel arfer, bydd y gwaith yn cael ei gynnal rhwng dydd Llun – Gwener, 8am – 5.30pm.

Byddwn yn rhoi gwybod i breswylwyr ymlaen llaw am unrhyw waith a fydd yn dechrau ar eu stryd, ynghyd â chyhoeddi diweddariadau rheolaidd ar ein gwefan a’n cyfrif Twitter. Yn ogystal, byddwn yn cynnal sesiynau ‘galw heibio’ cyson drwy gydol cyfnod y gwaith adeiladu, felly os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon mae wastad rhyw ffordd o gael y wybodaeth a’r atebion sydd eu hangen arnoch.

Bydd modd cael mynediad at eiddo bob tro, ond bydd ffyrdd yn cael eu cau dros dro, a goleuadau traffig a chyfyngiadau parcio ar waith ar adegau yn ystod y gwaith er dibenion diogelwch – rydym yn gwybod y bydd hyn yn rhwystredig i chi, ond wrth weld canlyniadau’r gwaith a’r coed a’r planhigion newydd, rydym yn siŵr y byddwch yn anghofio am yr anghyfleustra hwn!

Thank you! / Diolch yn Fawr!

The Greener Grangetown consultation closed at the end of last week and we just wanted to say a big thank you to everybody who talked to us at the drop in events, got involved on twitter, emailed us and most importantly took the time to complete a questionnaire.

It’s going to take us a little time to sort through everything you’ve told us, but we will keep in touch to update you on progress.

 

Daeth ymgynghoriad Grangetown Werddach i ben ar ddiwedd yr wythnos diwethaf a hoffem ddiolch o waelod calon i bawb a siaradodd â ni yn y digwyddiadau galw heibio, a gymerodd ran ar Twitter, a anfonodd e-byst atom ac yn bwysicaf oll a lenwodd yr holiaduron.

Bydd angen ychydig o amser arnom i ystyried yr holl bwyntiau a godwyd, ond byddwn yn sicr o gadw mewn cysylltiad â chi i roi’r newyddion diweddaraf i chi.

Natural Resources Wales / Cyfoeth Naturiol Cymru

I’m Martyn Evans, the Greener Grangetown project lead at Natural Resources Wales.

Natural Resources Wales is the principal adviser to the Welsh Government, and adviser to industry and the wider public and voluntary sector, about issues relating to the environment and its natural resources. Our aim is to make sure that the environment and natural resources of Wales are sustainably maintained, enhanced and used, now and in the future.

We’re delighted to be part of the Greener Grangetown partnership. We believe this exciting scheme can help create a healthy and resilient local environment that supports economic and social prosperity for generations to come.

We want to ensure Greener Grangetown delivers a wide range of benefits for the environment and the local community. The current street designs, for example, include installing attractive rain gardens and kerbside planting areas. These will not only enhance local biodiversity and wildlife, but deliver important improvements to water quality in the River Taff, and encourage water efficiency.

At the same time, by creating more green areas we’ll open up new opportunities for people to enjoy walking, cycling and other recreation close to where they live and work. More greenery and tree planting will also mean noise and pollutants should be better absorbed, and air will be cleaner too.

I’ve already gained valuable feedback from the community both on the doorstep and at the drop-in sessions. With your say, we can ensure the scheme not only delivers as many environmental and ecosystem benefits as possible for Grangetown, but also reflects local needs.

 

Martyn Evans dwi, arweinydd project Grangetown Werddach yn Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cyfoeth Naturiol Cymru yw’r prif ymgynghorydd i Lywodraeth Cymru, ac yn rhoi cyngor i’r diwydiant a’r cyhoedd a’r sector gwirfoddol ar faterion amgylcheddol ac adnoddau naturiol. Ein nod yw sicrhau bod amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru’n gynaliadwy a’u bod yn cael eu gwella a’u defnyddio, heddiw ac yn y dyfodol.

Mae’n bleser bod yn rhan o bartneriaeth Grangetown Werddach. Credwn y gall y cynllun cyffrous hwn helpu i greu amgylchedd lleol iach a gwydn a fydd yn sicrhau llewyrch economaidd a chymdeithasol am genedlaethau.

Rydym am sicrhau bod Grangetown Werddach yn sicrhau ystod eang o fuddion i’r amgylchedd a’r gymuned leol. Er enghraifft, mae’r dyluniadau stryd yn cynnwys gosod gerddi glaw deniadol ac ardaloedd plannu ymyl y ffordd. Ni fydd y rhain ond yn gwella’r fioamrywiaeth a’r bywyd gwyllt lleol, ond hefyd yn gwella ansawdd dŵr Afon Taf, ac yn annog effeithlonrwydd dŵr.

Ar yr un adeg, drwy greu mwy o ardaloedd gwyrdd bydd rhagor o gyfleoedd i bobl fwynhau cerdded, beicio a gweithgareddau hamdden eraill wrth eu cartrefi a’u gweithleoedd. Bydd mwy o blanhigion a choed hefyd yn lleihau sŵn a llygryddion, a bydd yr aer yn lanach.

Rwyf eisoes wedi cael adborth gwerthfawr gan y gymuned ar garreg y drws ac yn ystod y sesiynau galw heibio. Gyda’ch barn chi, gallwn sicrhau bod y cynllun yn cynnig nifer o fuddion i amgylchedd ac ecosystem Grangetown gan hefyd fodloni anghenion lleol.